Община Търговище и Столична община ще работят съвместно за обслужването на глухи и сляпо-глухи граждани. Проектът за споразумение ще бъде разгледан на заседанието на Общинския съвет в Търговище на 26 януари и е една от общо 22-те докладни записки, които ще обсъдят съветниците. 
Кметът Дарин Димитров внася за разглеждане отчета си за 2022 г. Както БТА съобщи, акцентите в него са публикувани под формата на презентация на личната му фейсбук страница. Пълната текстова версия е публикувана в сайта на Общината, добавят от администрацията.  
Внася се и отчетът за състоянието на общинската собственост. Той сочи, че през годината са проведени 7 търга и 2 конкурса за отдаване под наем на общински имоти. Под наем са отдадени 23 обекта. Приходите от наеми възлизат на 330 838 лева, което е с 8000 лева повече в сравнение с предходната година. Постъпленията от концесии са 321 631 лева. От наеми на земеделски земи са събрани 731 453 лева. 
Съветниците ще разгледат и проект на споразумение между Община Търговище и Столичната община за споделяне на услуга за превод на жестов език при обслужването на глухи и сляпо-глухи граждани. Обслужването в Търговище ще се осъществява чрез онлайн видеовръзка с преводач от Столичната община. За услугата администрацията в Търговище ще заплаща по 0,33 лева на минута разговор. Гишетата, на които ще се осъществява този тип обслужване, ще бъдат обозначени със специални стикери, конкретизира говорителят на Община Търговище Станислава Солакова. 
Общинската администрация внася за разглеждане и няколко стратегически документа и годишни програми. Сред тях са: Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост; План за действие за общинските концесии; Програма за управление на отпадъците за периода до 2028 г; Програма по Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници и Общински план за младежта за 2023 г.
Всички докладни, заедно с приложенията към тях, са публикувани в сайта на Община Търговище.