Община Русе подписа договор за доставката на отоплителни уреди на пелети, с които да се заменят замърсяващите въздуха печки на дърва и въглища. Доставката и монтажът им ще се извърши в рамките на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, изпълняван в партньорство между шест общини - Столична, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора - и Клуб „Икономика 2000“. Той се осъществява с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз. 
Договорът за доставка е сключен с „НЕС - Нови Енергийни Системи“ ООД, Шумен и е на стойност 1 138 508,31 лв. лева без ДДС или към 1,36 млн. лева с данъка. Ще бъдат закупени 39 топловъздушни пелетни камини с мощност от 6 до 12 киловата, 271 пелетни камини с водна риза с мощност 12-25 киловата и 94 пелетни котли с водна риза и мощност 25 или 33 киловата. Освен екопечките ще се доставят и 450 стоманени панелни радиатора.
В рамките на проекта поетапно ще бъдат подменяни печки на дърва и въглища на домакинства в общината с алтернативни устройства, за да се намалят емисиите фини прахови частици от битовото отопление в атмосферния въздух на територията на община Русе. Поради големите промени в цените не можа да бъде изпълнена другата част от поръчката за отоплителни устройства - за доставка на газови уреди. Единствената оферта бе на стойност по-висока от максимално определената от общината, затова поръчката по тази позиция бе прекратена. За доставката на котли на газ бе обявена нова обществена поръчка на стойност 164 890 лева без ДДС.