ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „ПРИЗОВКАР” в СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ, при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Основни изисквания за заемане на длъжността: Кандидатът да е лице, което:

• е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

• е навършило пълнолетие;

• не е поставено под запрещение;

• има минимална степен на завършено образование – средно;

• не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

• притежава необходимите професионални и нравствени качества;

• да отговаря напълно на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

• не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

• не страда от психическо заболяване.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet;

• работа със стандартно офис-оборудване;

• умение за работа с граждани;

• добра писмена и езикова култура;

• умение за работа в екип;

• комуникативност, организираност и експедитивност.

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът и оценяването на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване. До участие във втори етап (събеседване) се допускат кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата. Допуснатите до събеседване кандидати се оценяват по следните показатели: 1) Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността; 2) Познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на РБ; 3) Професионална мотивация за работа в Районна прокуратура – Русе. Оценяването и класирането на кандидатите ще се извърши съобразно получения от тях резултат. Класират се само тези кандидати, получили оценка най-малко 4,50.

Описание на длъжността: Призовкарят получава призовки от деловодството и ги регистрира по съответния ред. Установява адреси по карта и/или чрез компютърни системи. Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките. Предава в деловодството вторите екземпляри на връчените призовки и книжа срещу подпис на съдебен деловодител или завеждащ служба. Невръчените призовки, както и връчените след повече от три дни от получаването им от призовкаря, призовки и книжа, се връщат в деловодството, като върху тях се отбелязват причините за това. Попълва своевременно дневник на получените и върнати втори екземпляри на призовки/невръчени призовки. Извършва и други дейности, свързани с документооборота и административното обслужване.

Необходими документи за участие в конкурса: Кандидатите лично или чрез пълномощник следва да представят следните документи: 1) Писмено заявление – по образец; 2) Автобиография – тип СV; 3) Декларация по чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ – по образец; 4) Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен; 5) Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – при наличие на такъв; 6) Медицинско свидетелство за работа; 7) Медицинско свидетелство, че лицето не страда от психическо заболяване; 8) Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността по преценка на кандидата. Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се подава от лицето, избрано в конкурсната процедура.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост. Същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от МП, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Документите на кандидатите се приемат в Районна прокуратура – Русе, Съдебна палата, ет. 2, ст. 41, в 30-дневен срок от деня, следващ публикуване на обявата – до 04.01.2023 год., включително.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение за запознаване на всеки кандидат при подаване на документите, както и е достъпна на интернет-страницата на Районна прокуратура – Русе.

Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в Съдебната палата и на интернет страницата на Районна прокуратура – Русе: http://www.prb.bg/bg/rpruse/konkursi.

За допълнителна информация – тел. 082/881 341.