Плаващият басейн на на пристанище „Пристис“, който трябваше да бъде една атракциите на Русе, отпада от програмата на концесионера „Порт Пристис“ ООД. Възстановянето на съоръжението, което преди много години беше едно от любимите места за отдих и развлечение на русенци, бе едно от условията в договора за концесия. Според инвестиционната програма басейнът трябваше да заработи догодина в руслото на реката в зоната на корабно място щ8 (бившия Конски плаж). „Порт Пристис“ обаче е внесъл в Община Русе предложение за изменение на договора за концесия, според което вместо плаващ басейн ще бъде изграден понтон за културно-масови, обществени и атракционни дейности.              

Общата стойност на инвестицията ще бъде 115 000 лева.
Необходимостта от тази промяна се обосновава най-вече с отрицателното становище на Регионалната здравна инспекция, според която използването на постоянно течаща вода от Дунав за реализация на проекта не би било възможно поради факта, че качеството на водата от реката не отговаря на изискванията на действащите нормативни документи. В подкрепа на това са заповедите, издадени от кметове на градове по поречието на реката, включително на кмета на Русе за забрана на къпането в река Дунав.
Съгласно Закона за концесиите концесионният договор може да се измени когато след сключването му възникне обстоятелство, което концесионерът не е могъл да предвиди при възлагане на концесията. Това изменение трябва да бъде одобрено от Общинския съвет, който ще разгледа предложението на предстоящата сесия.