Два консорциума са подали документи по обявената от Общината обществена поръчка за поддържане на озеленените площи и декоративна растителност на терени общинска собственост за широко обществено ползване и междублоковите пространства на територията на град Русе. За тази дейност се отделят до 1,8 млн. лева годишно, като договорът, който ще бъде сключен с изпълнителя, може да се удължи до три години.
Конкуренти за мултимилионната поръчка са русенския консорциумно обединение „Консорциум Паркстрй“, в което влизат добре познатите „Инфрабулпак“ ЕООД и „Вектор, ЕООД и консорциум „Грийн Парк Русе“, в което участват „Грийн Парк Инвестмънт“ ЕООД, с.Пороище, „Корект Инвест-2012“, Хасково и „Стор Инвест Димитровград“. Предстои преглед на документите за съответствие с условията на обществената поръчка и отваряне и на ценовите предложения.
Предвижда се от предвидените 1,8 млн. лева с ДДС за година 970 000 лв. да струва поддържането на озеленените площи и декоративната растителност. 280 000 лв. ще отидат за почистването на терени за широко обществено ползване, а 550 000 лв. ще се платят за почистване на междублокови пространства. Кандидатите трябва да предложат разценки за всички необходими дейности - косене, затревяване и засаждане, изрязване на дървета, събиране на шума, почистване на алеите от сняг, на детските площадки от отпадъци и т.н. на тази база ще се избере фирмата предложила най-ниски цени, така че предвидените средства да стигнат за максимален брой изпълнени дейности.
Срокът на поръчката е за една година, но се предвижда да се удължи с още до две години ако сключването на договор със следващия избран с обществена поръчка изпълнител се забави - нещо често срещано в случай, че някоя от загубилите състезанието фирми реши да обжалва процедурата.
Участниците трябва да разполагат с необходимата за извършване на дейността техника, но е възможно те да ползват и помощта на подизпълнители.