Твърденията на съветниците от СДС за пряка политическа намеса и собствени политически пристрастия от не отразяват достоверни факти и са субективно тълкование на разпратеното на 8 ноември писмо, заяви в позиция до медиите областният управител Анатоли Станев. Изложеното от областния управител съставлява действие, което е част от нормативно вменените му задължения от Закона за администрацията за осигуряване спазването законността на територията на областта. „Атакуваното“ писмо на Станев е част от утвърдена практика между Областна администрация-Русе и органите на местното самоуправление, съществуваща и провеждана и в периода 19-и септември 2014 година - 22-и февруари 2017-а, когато настоящият общински съветник от СДС Станимир Станчев е бил заместник областен управител, се казва още в документа.   
Според Станев предложението за освобождаването на Иво Пазарджиев не е в синхрон със законодателството, което определя, че правомощията на председателя на ОбС се прекратяват предсрочно при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията му за повече от три месеца с решение на ОбС. „Трайната невъзможност предполага наличието на непреодолими факти и обстоятелства, които обективно препятстват изпълнението на задълженията, а системността на неизпълнението на задълженията предполага извършване на нарушенията за повече от три месеца. Мотивът за отправеното писмо от страна на областния управител е липсата на каквото и да е позоваване кое от организационните и представителни правомощия на председателя на ОбС е системно нарушено и трайно неизпълнено“, се казва още в позицията.