Изменението на Общия устройствен план на Община Русе и включването в него на високотехнологична нова зона, които ще се решават на днешната общинска сесия, са станали причина за сигнал от директора на РИОСВ Цонка Христова до съветника от СДС Елеонора Николова. Опасенията й са, че зона не е нито графично, нито словесно определено къде ще се намира.
„В РИОСВ имат определени подозрения в чия полза се прави този проект, но тъй като градът ни е много чувствителен на тема екология, ако зоната се намира на определена територия, може да се получат наслагвания на неблагоприятни фактори“, каза Елеонора Николова.
Затова от екоинспекцията на експертния съвет са гласували „въздържали се“ и няма да одобрят това изменение, защото няма предварителна екологична оценка. А такава не може да се направи такава оценка, след като не е ясно коя е точната зона.
В докладната записка за създаването на високотехнологична зона от общината са включили особеното мнение от представителя на РИОСВ, което гласи: „Не приема изменение на Общия устройствен план на Община Русе без необходимата конкретика в устройването на зона (Пс) и провеждането на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС /Закона за опазване на околната среда/. Да не се допуска промяна в графичната част или конкретно отреждане без процедура по ЕО /Екологична оценка/“.
От общината уточняват, че забележката е относима към конкретно градоустройствено планиране, заявено от инвеститор, на следващ етап от разработване на подробни устройствени планове, за конкретни имоти, които ще се разработват в съответствие със Закона за индустриалните паркове, когато паркът е вписан в регистъра според изискванията на от Закона за индустриалните паркове. „Същите ще се разрешават в съответствие със Закона за устройство на територията и ще подлежат на определяне на приложимите процедури по ЗООС и Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/“, казват от администрацията.