Иво Братанов е магистър филолог, доктор по български език, член на Съюза на учените в България, задълбочен, авторитетен езиковед и старши учител с I ПКС в СУ „Христо Ботев“ - Русе. За читателите на „Утро“ г-н Братанов разяснява произхода на популярни изрази, които често се използват, но малцина знаят номиналното им значение.

Фразеологизмът като зеницата (зениците) на окото (очите) си и като зеницата си, употребяван в нашия език, в съчетание с глагола пазя или вардя, означава много старателно, с извънредно голямо внимание, най-зорко (пазя) (К. Ничева, С. Спасова-Михайлова, Кр. Чолакова. Фразеологичен речник на българския език. Т. I. С., Издателство на БАН, 1974, с. 485; Речник на българския език. Т. V (Ж – Зяпнуване). С., Издателство на БАН, 1987, с. 906; в тези речници произходът на фразеологизма не е посочен). В българския книжовен език се използва със същото значение и вариант, в който думата зеница е заменена със съществителното име гледач, вж. напр. „когото съм аз вардил като гледачът на окото си“ (Любен Каравелов. Българи от старо време. – Цит. по Любен Каравелов. Събрани съчинения в 12 тома. Т. I. С., „Български писател“, 1984, с. 163). 
Този фразеологизъм води началото си от Библията. В Свещ. Писание той има същото значение, каквото има и нашия език; вж. напр. „Той го намери в пустиня, в тъжна и дива степ, закриляше го, грижеше се за него, пазеше го като зеницата на окото Си“ (Втор. 32: 10). В цитирания стих се описва как Бог полага грижи за Своя народ. А ето и пример, в който се измолва Божията закрила за отделния човек: „пази ме като зеница на око“ (Пс. 16: 8). Старателната грижа за нещо е описва като пазене на зеницата и в други старозаветни стихове, напр. „1. Синко, пази думите ми, и скрий в себе си заповедите ми. (Синко, почитай Господа, – и ще се укрепиш и, освен от Него, не се бой от никого.) 2. Пази заповедите ми, и ще живееш; пази и учението ми, като зеницата на очите си.» (Притч. 7 гл.) «Милостинята на човека е като печат у Него, и благодеянието на човека Той ще запази като зеница на око.» (Сир: 17: 18) 
Съществителното име зеница се използва и като означител на особено чувствително място, вж. напр. „който се допира до вас, допира се до зеницата на окото Ми“ (Зах. 2: 8). 
Фразеологизмът пазя като зеницата на окото си се използва и в други езици, например в руски (хранить или беречь, как зеницу ока), украински (берегти як зiницю ока), полски (strzec jak źrenicy oka), немски (ich behüte wie meinen Augenstern), холандски (als zijn oogappel bewaren), дaтски (bevare som sin øjesten), френски (garder comme la prunelle de ses yeux), португалски (guardar como a menina dos olhos), испански (guardar como a las niñas de sus ojos), италиански (custodire come la pupilla delľ occhio), новогръцки (φυλάγω σάν τήν κόρη τοῦ ματιοῦ μου) и турски (gözbebeği gibi bakmak или korumak).

Иво БРАТАНОВ