На 28 ноември изтича срокът, в който гражданите трябва да регистрират в Басейнова дирекция „Дунавски район“ кладенците в имотите си, напомни Община Русе. Според закона съоръженията, които не са регистрирани до тази дата, не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидиране за сметка на техния собственик, който носи и наказателна отговорност.
Образец на заявлението може да се изтегли от сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - http://www.bd-dunav.org
Заявлението за регистрация може да се подаде и чрез деловодствата на Oбщина Русе на следните адреси: гр. Русе, пл. „Свобода“ 6 и ул. „Олимпи Панов“ 6, както и в електронен вариант на имейл адрес [email protected] с уточнение в заглавието на мейла „За отдел „Екология“. Подаването може да стане и чрез кметовете на кметства или кметските наместници по местонахождението на кладенеца, за което кметовете и кметските наместници ще издават входящ номер за всяко постъпило заявление.
Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите, не се заплаща. Няма да се плаща и за ползваната вода.