Отпадането на единната данъчно-осигурителна сметка от 1 март ще струва над 150 хиляди лева месечно на бизнеса в Русе и региона, показват изчисления на „Утро“. Сумата от 1,8 млн. лева годишно ще трябва да се плати на банките за направените допълнителни преводи към четирите нови сметки.
С единната сметка фирмите плащаха по две платежни нареждания, които сега стават четири - към централния бюджет, за държавните социално-осигурителни фондове, за здравно осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. За всеки от тях се плащат по минимум 2 лева, а някои банки искат и 4 лева. Промяната излиза по-скъпо и на самоосигуряващите се, които всеки месец ще подават вече не две, а три нареждания за осигурителни плащания, а поне веднъж в годината и четири при плащането на окончателния данък върху доходите си. Към НАП-Русе се водят на отчет около 33 500 фирми и 8200 самоосигуряващи се лица.
Четирите нови сметки за плащане на данъци и осигуровки са обявени на сайта на НАП и на видно място в регионалния офис в Русе. Данъчните съветват номерата да се вземат оттам, а не от други източници, които могат да са подвеждащи. Вече са регистрирани случаи, макар не и в Русе, за фалшиви имейли, в които уж счетоводни къщи и консултанти известяват търговци и физически лица за промените, като подменят истинските банкови кодове със свои.
В момента тече тримесечен преходен период за преминаване от единна сметка към новите четири. Фирмите и самоосигураващите се лица, които имат надвнесени суми, могат за този период да подадат заявление, в което да посочат за какво плащане да се насочат „висящите“ в НАП средства. Ако не го направят, след третия месец парите ще се използват за погасяване на задължения по реда на възникването им.
Премахва се досегашният принцип при подадена декларация и наредено плащане преди изтичането на крайния срок за това, сумата по плащането да се визуализира като надвнесена до настъпването на падежа и да се обвързва със задължението едва при настъпването на крайния срок за плащане. Всяко наредено плащане, срещу което има задължение, вече се обвързва автоматично без да се изчаква изтичането на крайния срок за плащане. За всеки отделен вид задължение (данък, осигурителна вноска и т. н.) се запазва  въведеното от края на 2013 г. облекчение на погасяване на публичните задължения, събирани от НАП, а именно първо се погасяват всички главници, а едва след това лихви.
Образците на платежните нареждания не се променят след измененията в ДОПК. В тях задължително, както и досега, трябва да се попълни информация за задълженото лице и наредителя, код за вид плащане (обърнете внимание, че за всяка от 4-те сметки съществува отделен код за вид плащане) и сумата с цифри и думи.  Не е необходимо да се посочва период, за който се отнася плащането, защото при постъпването на сумата, тя ще бъде обвързана със задължението с най-ранен падеж.
Ако в преводното нареждане е попълнен код за вид плащане, който не съответства на сметката, плащането към бюджета няма да бъде осъществено, тъй като всеки код за вид плащане трябва да отговаря на съответния приход в полза на бюджета (данък, здравни и социални осигуровки, ДЗПО).
Запазват се познатите от миналата година правила, по които самоосигуряващите се лица могат чрез подаване на заявление по образец да изберат кои задължения за здравни вноски и лични социално-осигурителни вноски желаят да погасят. Така например, ако не са платени задължения на самоосигуряващо се лице за здравни вноски за десет месеца, лицето може чрез заявлението да заяви, че иска да погаси само последните три месеца, независимо че падежите на тези задължения настъпват по-късно от останалите.