Още преди началото на зимата и на сезона на масово димящите комини броят на регистрираните дни с превишение на фините прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) във въздуха в Русе е надвишил позволените по закон. Според годишния план на националното егологично законодателство те трябва да са до 35 за 12 месеца, а вече са 39.
Една от причините за това е носен от южните ветрове пясък от Сахара, който е повишил нивото ФПЧ10 в Русе през август, съобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите.
Средноденонощната норма на този показател е била превишена 6 денонощия през третата десетдневка на месеца.
В същото време не се наблюдава повишение на нивата на фини прахови частици 2.5 микрона, което доказва, че превишенията през третата деседневка на август, се дължат на пренос на пясъчни маси, обясняват от инспекцията. 
Данните от станциите за мониторинг на въздуха в съседна Румъния са идентични и това е още едно потвърждение за общия източник на замърсяване.
Повишените нива на фините прахови частици оказват влияние и върху средномесечната концентрация на ФПЧ10. За Русе през август тя е 37,77 мг/м3, в сравнение с юли, когато е била 32,79 мг/м3.  
Нивата на останалите следени атмосферни замърсители остават трайно ниски. 
Справката за измерените концентрации на ФПЧ10 за предходния месец се изготвя до 20-то число на текущия и се публикува на интернет страницата на инспекцията на адрес: https://www.riosv-ruse.org.