Две фирми участват в обявения от Община Русе конкурс за учредяване възмездно, срочно, право на строеж за изграждане на буферен паркинг, който да поема чакащите за преминаване през граничния пункт тирове. Двамата кандидати са подали предложенията си в искания срок като са превели и депозит за участие в размер на 540 хил. лева.
До отваряне на офертите от Община Русе ще запазят в тайна имената на кандидатите, за да изключат възможността за някакво взаимодействие между тях.  

Параметрите на предложенията ще станат ясни в 14 часа на 8 септември, четвъртък, когато в зала „Свети Георги“ на Общината офертите бъдат публично отворени. Кметът Пенчо Милков увери, че процедурата ще бъде напълно прозрачна, като предложенията и цените в тях ще бъдат оповестени веднага пред всички присъстващи. 
Според условията на конкурса паркингът за минимум 600 броя товарни и 80 леки автомобила с бетонова настилка и осветление трябва да се изгради за не повече от 270 календарни дни, считано от датата на издаване на разрешението за строеж. Фирмата, която ще го построи, ще получи правото да го експлоатира 30 години, като плаща на Общината сума не по-ниска от 600 000 лева годишно или общо поне 18 млн. лева за целия срок. В критериите за оценка предложената цена има тежест от 70%, а срокът за строеж - 30%. След изтичане на 30-те години собствеността върху изградените съоръжения, сгради и др. преминава безвъзмездно в полза на собственика на земята - Община Русе.
Паркингът ще се построи върху общински терен от 114 550 кв.м. Освен паркоместа и осветление победителят в конкурса ще има грижата да изгради и съпътстващи съоръжения - изгребни резервоари, каломаслоуловител, трафопост, площадка за дизел-генератор, площадкови мрежи, вътрешни пътища, озеленени площи и други съоръжения на техническата инфраструктура, необходими за нормалното функциониране на обекта.