Облекчени процедури за разполагане на определени категории преместваеми обекти на територията на общината предвижда проект за промяна на за изменение и допълнение на Наредба 7, който вече е публикуван на сайта на Общинския съвет. Олекотеният разрешителен режим се отнася за открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, сладолед машини, щендери, стелажи, колички, атракционни съоръжения, батути, детски клатушки, детски колички задвижвани с акумулатори и други подобни, с площ до 6 кв.м. всяко. Целта е да се намали административната тежест за най-дребния местен бизнес.
Заинтересованите вече ще подават заявление пряко до кмета, без да е необходимо прилагане на подробна схема за поставяне на преместваемия обект. Такова схематично решение ще се набавя служебно от главния архитект. На следващо място, при положителен развой на производството, разрешението, което издава кметът, ще обединява в себе си досега издаваните разрешения за поставяне и за извършване на търговска дейност на открито. С оглед поставената цел за намаляване на административната тежест се предлага и фиксиране на минимален срок от седем дни между подаване на заявлението и започване на дейността, който е определен като необходим и достатъчен за администриране на процедурата.
Предвижда се разрешителен режим за временно ползване на части от имоти - общинска собственост, за допълнителни открити търговски площи към преместваеми обекти, или към търговски обекти в сгради. Такава всъщност е наложената трайна практика при процедиране на подобен род заявления на граждани.