Отказът на директора на РИОСВ Цонка Христова за възстановяване на общинския бюджет на преведени и неусвоени обезпечения и отчисления за 2021 г. на стойност 4 359 798 лв. е отменена от Административния съд след жалба на Община Русе.
Решение да си ги поиска обратно от държавата Общинският съвет взе през март, след като Народното събрание за втора поредна година разреши това като една от антикризисните мерки за подпомагане на общините.

Милионите се превеждат по сметки на екоминистерството всяка година в зависимост от количеството депонирани отпадъци. И макар сумата да падна от над 6 млн. до под 4,4 млн., разходът за общинския бюджет все пак остава значителен. Според решението на Общинския съвет парите щяха да се използват пак за подобряване на екологията - за финансиране и обезпечаване на дейностите по събиране на битови отпадъци, транспортирането им до инсталации, третиране, както и осигуряване на съдове за битови отпадъци.
Съответно през април тази година Общината депозира в РИОСВ заявление за възстановяване на сумата. То обаче среща неочаквана съпротива. С писмо до Община Русе новият директор на екоинспекцията Цонка Христова отказва да придвижи искането с аргумента, че решенията на общинските съвети за разходване на средствата по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО чрез вътрешни компенсирани промени, взети през 2022 г. не могат да се отнасят за натрупаните средства през 2021 г.
Общината оспорва този отказ и пред вече бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. И той обаче се измъква - жалбата е оставена без разглеждане, тъй като оспорваното писмо не съставлява индивидуален административен акт.
Налага се този наглед елементарен казус да се отнесе чак до Върховния административен съд, който постановява, че въпросното писмо си е по същество административен акт, който изразява конкретна властническа роля. И затова може да се обжалва. Нещо, което Община Русе веднага прави.
Сега на базата на това решение на ВАС Административният съд в Русе отменя отказа на РИОСВ и връща преписката за ново произнасяне. Решението може да се обжалва.