- Инж. Милев, какъв е напредъкът в изпълнението на проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“?
- Както е известно, строителството по проекта обхваща пет обекта. Тъй като изкопните дейности са започнали по различно време, напредъкът в изпълнението е на различен етап при всеки от тях. Завършени са около 65% от общо предвидената по проекта линейна част по договорите за инженеринг.
Може да се каже, че строителството в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ е на финалната права и работата вече се е концентрирала върху възстановяване на настилките по реконструираните участъци. В рамките на този обект са изпълнени около
5300 м водопроводи, над 41 000 м гравитачна канализация, приблизително 2600 м напорна канализация
и са изградени 13 бр. канализационни помпени станции. Досега са възстановени над 23 200 м, или над 50% от разрушените при изкопните дейности пътни настилки.
Работата в двата квартала не е била лесна – голяма част от улиците там са тесни и стръмни, а интензивните строителни дейности в близост до жилищните сгради са довели до затруднения и са предизвикали сериозно напрежение и недоволство у гражданите. В никакъв случай не омаловажавам проблемите при строителството в градска среда, но мисля, че трябва да отчетем и положителните аспекти: изпълнението се е извършило с качествени материали с дълъг експлоатационен живот, а
монтираните канализационни помпени станции са модерни и надеждни
Работата на обект „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подем“ до ПС „III подем“ напредва с добър темп. Вече е положен единият от довеждащите водопроводи с дължина 4644 м, изпитан е и в момента по него се подава вода от помпена станция „II подем“.
В рамките на обект „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“ са изпълнени 11 355 м от водопроводите и 1171 м от канализацията, предвидени в техническия проект, като същевременно се работи и по възстановяване на пътните настилки по завършените участъци.
Следващият обект е „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе: Етап I - Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“. Изградени са 300 м от предвидените водопроводи и 1088 м от канализацията.
Мисля, че е важно да се отбележи, че всички подобекти, включени в този строителен обект, не са избрани на произволен принцип: те обхващат
критични точки по мрежата, където често се регистрират наводнения дори при краткотрайни обилни валежи
Изпълнението на много от обектите е изключително тежък и трудоемък процес, който предполага работа на доста големи и дълбоки участъци, но съм убеден, че е крайно необходимо реконструкцията да завърши успешно въпреки трудностите. Реализирането на предвидените дейности ще реши в максимална степен проблема с отводняването в града ни.
Тази седмица започна извършването на дейности по изграждането на задържателен резервоар с обем от над 2700 кубични метра под бул. „Христо Ботев“. Всички русенци знаят колко трудно е отводняването на булеварда при интензивни валежи. Новият резервоар ще позволи контролирано пропускане на събраните водни количества по мрежата (за да не бъде претоварвана), като
това ще елиминира вероятността от наводняване на района при кръстовището в близост до бившата Симова мелница
Последният обект, на който са започнали строителни дейности преди около два месеца, е „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе: Етап II - Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“. Както е посочено и в наименованието му, в рамките на този обект се подменят всички главни водопроводни клонове в града. Голяма част от съществуващите проводи са изградени от етернитови тръби с голям диаметър, като по тях възникват много аварии. Реконструкцията се извършва с
висококачествени чугунени тръби, което ще гарантира нормално водоподаване поне през следващите петдесет години
До този момент в рамките на обекта са положени над 1500 м водопроводи.
- Къде се работи най-активно в момента на територията на град Русе?
- Активно се работи на абсолютно всички обекти. Както казах по-рано, значителна част от работата в „Средна кула“ и „Долапите“ вече е завършена.
- Как гражданите могат да получават актуална информация за строителните дейности – по кои улици ще се работи, къде се предвижда да бъде нарушено нормалното водоподаване във връзка с ремонтите?
- Информация се предоставя посредством различни канали за комуникация: публикуваме статии и съобщения в интернет страницата на проекта и уебсайта на дружеството ни, служителите ни отговарят на електронни и телефонни запитвания. Актуална информация подаваме и към общинския пресцентър, и местни печатни и електронни медии, които също отразяват напредъка в изпълнението на проекта.
В рубрика „Новини и съобщения“ в интернет страницата на проекта, достъпна на адрес http://opos.vik-ruse.com/,
всеки петък се публикува седмичната програма на строително-монтажните работи за обектите
в рамките на проекта. Програмите съдържат подробна информация за затворените или ограничени за движение участъци, както и вида на дейността, която изпълнителите планират да извършат през предстоящата седмица. В същата рубрика се обявяват и районите, където се налага временно да бъде нарушено нормалното водоподаване при извършване на ремонтните дейности.
В рубрика „Планови ремонти и спирания“ в началната страница на уебсайта на дружеството (www.vik-ruse.com) също се помества информация за ремонтите и засегнатите от спиранията на водоподаването потребители, като в рубриката се публикуват данни както за дейностите по реконструкция на ВиК мрежата в рамките на проекта, финансиран по ОПОС, така и за останалите ремонти в Русе и другите населени места в областта, при които има временни прекъсвания на водоподаването.
В интернет страницата и в началната страница на уебсайта на дружеството е вградена
карта на строителството, където са маркирани участъците, по които се работи
в рамките на мащабния ни проект, и се отбелязват зоните с нарушено водоподаване при планови спирания.
Когато възникне авария, информация за нея се обявява в рубрика „Аварии“ в началната страница на уебсайта.
Съобщенията относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с планови ремонтни дейности се публикуват и в редица медии. В случай, че засегнатият от спирането участък е малък и има възможност, служителите ни оставят бележка на вратата на съответния имот. Тези бележки обаче лесно могат да бъдат свалени, затова най-сигурният начин абонатите да получат актуална информация е, като следят уебсайта ни.
- Срещат ли изпълнителите на проекта трудности понастоящем и как ВиК - Русе съдейства за бързото им преодоляване?
- Трудностите, срещани от изпълнителите, могат да се обособят в две основни групи според характера (първоизточника) им:
Такива, които са извън техния контрол и съответно ВиК дружеството е в невъзможност да съдейства за преодоляването им, като тук трябва да посоча най-вече
нарушенията в графиците за доставки на материали
Това разстройва работните програми на изпълнителите, включително организацията на строителството. Като следствие е налична цялостна забава в изпълнението, която обаче не е от характер, водещ до пълно неизпълнение.
Втората група обхваща трудности, които е възможно да бъдат контролирани, но изпълнителите и ВиК дружеството зависят от други външни обстоятелства. Тук може да се посочат изключително кратките срокове за изпълнение, породени от правилата за допустимост на разходите и времевия хоризонт за тях, определен чрез вторичното право на ЕС (Регламент ЕС 1303/2013).
Съществен проблем е и значителното увеличение на цените на строителните материали и горивата
Вижте, смея да твърдя, че съм реалист и съзнавам, че изпълнението на проект с подобен мащаб е нелека задача, съпътствана от проблеми и предизвикателства. В същото време обаче от опит знам, че когато са налице подходяща подготовка, мотивация и експертен екип, е напълно възможно поставените цели да бъдат постигнати. В подкрепа на казаното ще приведа един пример от недалечното минало: „Интегриран проект за подобрения на водния цикъл на град Русе“, който се реализира в рамките на програма ИСПА. Вашите читатели вероятно помнят, че проектът беше не по-малко амбициозен, мащабен и сложен за изпълнение, но приключи успешно. Наред с реконструкция на приоритетни участъци от ВиК мрежата в Русе, беше подменено оборудване, извърши се подмяна на магистрален водопровод с дължина 20,6 км от Сливо поле до Русе и се изгради Градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Убеден съм, че успешно ще финализираме и настоящия проект, като разчитам на отговорното отношение на всички изпълнители.
- Какви препоръки бихте отправили към гражданите във връзка с изпълнението на проекта?
- Мисля, че всички граждани вече са запознати с естеството на работата по проекта и разбират, че подмяната на ВиК мрежата предполага
разкопаване на уличните платна, промяна в организацията на движението и по-чести спирания на водоподаването
Вярно е, че ни предстои още доста работа, но, както вече посочих по-рано, в изпълнението е отбелязан и значителен напредък. Това ни дава основание да вярваме, че строителните дейности ще приключат успешно, каквото е и нашето желание. Препоръката ми към гражданите всъщност е молба. Надявам се потребителите да проявят още малко търпение и да ни извинят за всички ограничения и неудобства, които предизвиква строителството. Ремонтите са неприятни, но често са и необходими. А ползата от реализирането на проекта ще се усети осезаемо веднага след финализиране на дейностите – изпълнението им ще улесни експлоатацията на ВиК мрежата в града и ще ограничи броя на възникващите аварии.
Също така бих искал да помоля нашите клиенти винаги, когато забележат нещо обезпокоително, да сигнализират за това, като използват възможностите за комуникация с дружеството ни.
Може да изпращат въпроси и сигнали чрез електронен формуляр
в раздел „Домакинства“ и „Фирми“, рубрика „Често задавани въпроси“, в уебсайта ни, да отправят запитване, като се обадят на телефоните за информация, публикувани в уебсайта ни, или да изпратят въпросите си на хартиен носител на адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6.
- Как упражнявате контрол над изпълнителите по проекта?
- Проверки се извършват регулярно от представители на изпълнителите по сключените договори за упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК, както и от звеното за управление на проекта. Контролни функции осъществяват Община Русе, сектор „Пътна полиция“, както и РДНСК – Русе, които периодично инспектират строителните обекти.
Водим активна комуникация с всички изпълнители за отстраняване на проблемите на строителните площадки
Провеждаме работни срещи и с представителите на изпълнителите на договорите за осигуряване на строителен надзор, за да се засили контролът на обектите и да се сведат до минимум негативните ефекти от строителството за гражданите.
- А кога се очаква да приключи строителството и да се възстанови нормалното придвижване в града?
- Очаквам строителните дейности в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ да приключат до октомври, а основната част от строителните дейности на другите обекти - до края на есента на 2022 г.