Станцията за контрол на качеството на въздуха, която Община Русе нае от Белене и разположи в двора на училище „Д-р Петър Берон“, е дооборудвана с автоматична газанализаторна система за непрекъснато измерване на опасните за здравето бензен и летливи органични съединения (толуен, етилбензен, ксилени: орто, мета- пара- циклохексан, стирен). Данните се записват в локалния компютър на станцията, а достоверността им е потвърдена с успешни 72-часови проби.
До момента в Русе липсваше станция, която да отчита съдържанието на посочените летливи органични съединения /ЛОС/. При превишаване на нормите те предизвикват дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, загуба на координация, гадене, увреждане на черния дроб, бъбреците и централната нервна система. Има недоказани съмнения, че високи концентрации могат да доведат и до онкологични заболявания. Именно липсата на отчитане на ЛОС е и едно от обясненията защо хората се оплакват от различни тежки неестествени миризми, но измервателната техника не отчита нищо извънредно и тревожно.
От инсталирането на системата през миналия юли тя измерва фини прахови частици ФПЧ 10 и следи за наличието на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, общи въглеводороди: метан и неметанови, както и бензен във въздуха.
Най-голямото предимство на станцията е, че тя работи по референтен метод на измерване и може да послужи на контролните органи за установяване на нарушители, посочват от Общината.