От началото на март плащането на данъци и осигурителни вноски ще се извършват по 4 банкови сметки към съответната териториална структура на Националната агенция по приходите /НАП/. От агенцията съобщиха, че се откриват сметки за:
Централен бюджет - по нея се превеждат задължения за ДДС, годишни и авансови вноски по ЗКПО, данъци върху доходите, глоби и имуществени санкции, наложени от органите на НАП, лихвени плащания по просрочени задължения към централния бюджет. За НАП в Русе банковата сметка е: IBAN BG91-BUIB-9888-8188-8426-00, кодът за плащане е 11 00 00.
Социално-осигурителни фондове - по тази сметка се превеждат вноските за ДОО от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания. За НАП в Русе сметката е: IBAN BG89-BUIB-9888-8588-8427-00 с код 55 11 11.
Националната здравно-осигурителна каса - за вноски за здравно осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания. За НАП в Русе сметката е: IBAN BG52-BUIB-9888-8688-8428-00 с код 56 11 11.
Допълнително задължително пенсионно осигуряване - всички плащания по тази сметка продължават да се превеждат с код 58 11 11, а сметката за НАП в Русе е: IBAN BG37-BUIB-7114-8893-5842-00.
За всяка от четирите сметки е приложим принципът за погасяване на най-ранното по падеж задължение. Образците на платежните нареждания не се променят. В тях задължително, както и досега, трябва да се попълни информация за задълженото лице и наредителя, код за вид плащане и сумата с цифри и думи. Не е необходимо да се посочва период, за който се отнася плащането, защото при постъпването на сумата, тя ще бъде обвързана със задължението с най-ранен падеж.
В офиса на НАП в Русе има информационно табло до гишето за банково обслужване с образци на платежните нареждания и указания за използването на четирите нови сметки.