Изграждането на Ветроенергиен парк „Обретеник“ в община Борово се спира временно, за да се прецени дали няма да окаже отрицателно въздействие върху редки животински видове, обитаващи района, в който трябва да се реализира проектът. Това реши РИОСВ-Русе, постановявайки, че за инвестиционното предложение трябва да се извърши оценка на въздействието върху околната среда.
По план 13-те ветрогенератора трябва да се разположат в затревени площи, които в момента са със статут на пасища.         

Според екоинспекцията мащабността на проекта ще доведе до промяна на локалния природен ландшафт. А тези пасища са местообитания на видовете шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, пъстър пор и добруджански хомяк, които са предмет на опазване в защитена зона „Река Янтра“. 
В разглежданата територия се срещат множество видове птици, които най-вероятно използват тези пасища като трофична /хранителна - б.р./ база. Необходимо е да се оценят и последиците за популациите на различни видове прилепи и птици от причиняване на смърт поради сблъсък с вятърните турбини. Може да се очаква и ветрогенераторите да прекъснат миграционния път на прелетни птици, казва в становището си РИОСВ. Eкоинспекцията се притеснява и от строителните дейности, които ще обезпокоят множество видове животни, обитаващи местността.
Проектът за изграждане на Ветроенергиен парк „Обретеник“ е внесен още през 2012 г., като тогава е получил положително становище. Решението за одобряване на инвестиционното предложение обаче е загубило правната си сила, тъй като то не е било реализирано. Поради това се налага сега да бъде разгледано отново.
Ветроенергиен парк „Обретеник“ ще включва 13 броя ветрогенератора, всеки с мощност 3 мегавата /МВт/ или общо 39 мегавата. Това е 10% от проектната мощност на „Топлофикация Русе“, която е 40 мегавата. Паркът е планиран в землището на село Обретеник. Предвидените в него генератори са огромни съоръжения, всяко от които се издига на височина 94 или 114 метра, а перките ще описват кръг с диаметър 112 метра. Общата номинална мощност от 39 МВт дава годишно производство от 97 900 МВтч. Скоростта на вятъра, необходима за включване на генераторите, е 3 метра в секунда, а при скорост над 25 метра в секунда те ще се изключват.
Проектът ще бъде реализиран върху терен от 42,496 дка, като за обслужването на парка ще бъдат изградени и пътища с обща площ 10,661 дка.