Населението на област Русе е намаляло с 3645 души през миналата година, съобщиха вчера от Териториално статистическо бюро „Север“. Това показват данните от текущата демографска статистика, която отчита броя на новородените, починалите и миграцията от и към областта.
Към днешна дата статистиката все още не посочва точен брой на живеещите в Русенско в края на 2021-а. Предварителните данни от проведеното през миналата есен преброяване показват, че към 7 септември 2021 г. населението на областта е било 181 460 души. Окончателният резултат обаче ще стане ясен чак след 1 октомври.
През 2021 г. броят на живородените деца нараства и раждаемостта се повишава, отчитат статистиците. Много повече обаче се увеличават починалите, както и детската смъртност, за което принос има и пандемията от Ковид-19. През 2021 г. расте както броят на браковете, така и на разводите.
През миналата година броят на живородените деца в област Русе е 1545. Коефициентът на обща раждаемост (броят живородени деца на 1000 души от средногодишния брой на населението през годината) е 7.3, като през 2020 г. е бил 7.0. През 2021 г. осем области са с по-нисък коефициент - Видин, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Перник, Смолян и Шумен, а с най-висок традиционно е област Сливен - 11.9.
883, или 57.2% от живородените в Русенско са извънбрачни.
Жените в детеродна възраст намаляват и имат по-малък брой деца от средното в страната. Броят на тези във фертилна възраст (15-49 години) е 41 637 и спрямо предходната година намалява с 2%. Тоталният коефициент на плодовитост (средният брой живородени деца, които би родила една жена  съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година) за 2021 г. е 1.40 деца при средно за страната 1.58 деца. 
Средната възраст на майката при раждане на дете в Русе е 29.4 години, а при раждане на първо дете - 27.6 години. Всяка трета жена в областта, станала майка през 2021 г., попада във възрастовата група 25-29 години. Само 6.3% от родилите през годината нямат навършени 20 години, а 3.8% са родилите жени на възраст над 40 години. 
През 2021 г. броят на починалите в област Русе е 5248. От тях 2675, или 51%, са мъже, а 2573 или 49%, са жени. Коефициентът на обща смъртност е 24.9 на 1000, тоест 2,5% от населението е починало през миналата година.
Коефициентът на преждевременна смъртност, представляващ относителния дял на умрелите лица на възраст под 65 години от общия брой на умиранията, за 2021 г. е 18.3%, съответно 23.5% при мъжете и 12.9% при жените. 
През 2021 г. починалите деца на възраст до една навършена година са 9 (4 момчета и 5 момичета). Коефициентът на детска смъртност е 5.8 на 1000,  докато през 2020 год. е бил 2.0 на 1000. При момчетата смъртността е 5.3 на 1000, а при момичетата - 6.4.
За доста дълъг период от време демографското развитие на област Русе се характеризира с отрицателен естествен прираст. В резултат на него  през 2021 г. населението на областта намалява с 3703 души. 
Коефициентът на естествен прираст, (разликата между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението) за 2021 г. е -17.6 при -13.5 за предходната година, съответно -14.7 в градовете и -26.9 в селата. 
През 2021 г. в резултат на вътрешната и външната миграция населението на област Русе бележи слаб ръст от 58 души. Заселените в тук са 4556, от които 952 - завърнали се от чужбина. От преселващите се в страната областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към Русе са София (столица) - 6.6%, Велико Търново - 6.3% и Разград - 6.2%. Изселилите се от областта за 2021 г. са 4498 души.