Ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев получи 13-ата си почетна титла Доктор хонорис кауза, която му беше присъдена от Киргизкия държавен технически университет /КДТУ/. Церемонията се проведе по време на седмата среща на партньорите на евразийския проект „HiEdTec“, чийто координатор е Русенският университет.
В словото си ректорът на КДТУ проф. Мирлан Чъйнъйбаев отбеляза заслугите на акад. Белоев за разширяване на съвместните дейности между двата университета и особено ролята на проекта за модернизация на висшето образование в страните от Централна Азия.
Акад. Белоев благодари за признанието и подчерта, че чрез общия проект партниращите си в него университети се развиват, за да са адекватни на нуждите и изискванията на дигиталното поколение студенти и млади учени.