Може ли един обикновен гражданин да осъди наведнъж Народното събрание, Върховния административен съд и Националната агенция по приходите? Отговорът на този въпрос се опитва да намери русенецът Николай Георгиев, който обвинява трите институции за фалита на фирмата му „МВ Професионал“ ЕООД и претърпени вследствие на това неимуществени вреди.             

И поне на първа инстанция успява - състав на Русенския окръжен съд с председател Галина Магардичиян отсъжда, че трите институции трябва да му платят обезщетение от 10 хил. лева.
Делото се води от 2014 г., първоначално само срещу НАП, но сега към него като обвиняаеми са добавени още Народното събрание и Върховният административен съд. Става въпрос за ревизионни актове на НАП срещу фирмата за дължим данък добавена стойност по лизингови договори, който е бил изискуем в него момент по българските закони и нормативни актове. Впоследствие обаче се оказва, че тези разпоредби противоречат на европейските директиви. Затова през 2014 г. законът е променен, което дава основание на Георгиев да стартира дела за получаване на обезщетение. Междувременно заради ревизионните актове и запорирането на сметки на фирмата, тя е обявена в несъстоятелност.
Русенският съд намира, че съществуването на правна норма, противоречаща на правото на ЕС и прилагането й, от което за проверяваните по ЗДДС лица настъпват преки последствия, представлява достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, поради което Държавата в лицето на ответниците по делото носи отговорност за нанесени вреди. Народното събрание на Република България носи отговорност, тъй като е приело закон, който е в несъответствие с правото на Европейския съюз. Върховният административен съд носи отговорност, защото следва да прилага правото на Европейския съюз като свое право и ако норма от вътрешното право противоречи на правото на Европейския съюз, следва да приложи правото на Европейския съюз. Отговорността на НАП произтича от обстоятелството, че разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО относно данъчният кредит са точни, ясни и безусловни, поради което са пряко приложими и следва да бъдат зачетени от административният орган при извършване на дейността му по осъществяване на данъчни ревизии, смята русенският съд.
Решението може да се обжалва пред Апелативния съд във Велико Търново.