Разработването на Генерален план за организацията на движението (ГПОД) за територията на община Русе ще се забави, тъй като Комисията за защита на конкуренцията е отменила избора на изпълнител и връща преписката за ново разглеждане, научи „Утро“. Решението на антимонополния орган е по жалба на класирания на второ място участник - „Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ ООД.
Генералният план трябваше да предложи проектни решения за транспортно райониране на Русе, организация на транзитното движение, режими за движение на превозни пътни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, спирки и таксиметрови стоянки, режими за движение на пешеходци и велосипедисти и др.        

Все неща, с които русенци се сблъскват ежедневно и трябва да работят в синхрон, за да имаме бърз, безопасен, икономичен и екологичен транспорт. Окончателният проект трябваше да включва и обобщена схема на основните пътни знаци, необходими за реализирането на всички схеми. За тази цел Община Русе отдели бюджет от 100 000 лева без ДДС.
По обществената поръчка до крайния срок 22 юли м.г. бяха получени четири оферти, от които до класиране стигнаха три. След 5-месечно оценяване за победител бе обявена столичната фирма „Инфра Про Консулт“. Тя бе предложила най-високата цена от 84 000 лева, но получи най-много точки в крайното класиране заради високите оценки на предложените за проекта експерти. От решението на КЗК става ясно обаче, че тези оценки се базират на референции за работата им по генералните планове на Ботевград и Стара Загора, където обаче „Инфра Про Консулт“ е сред участниците и всички референции са подписани от управителя на същото дружество. „Следователно, участникът сам е изготвил предоставените в офертата му доказателства за специфичния професионален опит на предложените от него експерти, което отново поражда съмнение относно тяхната достоверност“, заключава КЗК. Оценителната комисия на Община Русе не е поискала информация от общините Ботевград, Стара Загора и Мирково (третата, от която са представени референции). Вместо това моли КЗК да го направи в рамките на производството по жалбата. Което комисията отказва, тъй като това не е нейна работа и не може да изземва функциите на оценителната комисия.
Окончателното становище на КЗК е, че „Обжалваното решение следва да бъде отменено, а преписката да бъде върната за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно действие - етап разглеждане и оценка на техническото предложение на „Инфра Про Консулт“ ООД. Преди да премине към оценяването, комисията следва да извърши обстойна проверка по отношение на посочения в предложението специфичен професионален опит на четиримата експерти и да установи по безспорен начин дали записаните в техническата оферта три обекта са завършени, приключили към датата на подаване на офертата на „Инфра Про Консулт“ ООД и на каква точно позиция, каква функция е изпълнявал всеки един от предложените експерти при изработването на съответния ГПОД“.