Десет български договорни фонда са инвестирали в „Топлофикация Русе“, става ясно от последния финансов отчет на дружеството към 30 ноември. Акции на русенската компания се търгуват на Българска фондова борса от февруари и се превърнаха в едни от най-купуваните ценни книжа. 
862 000 акции е закупило Управляващото дружество „ЕФ Асет Мениджмънт“ за двата управлявани от него фонда „ЕФ Принсипал“ и „ЕФ Рапид“. УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ е придобило 533 950 акции за фондовете си „Стратегия“ и „Прогрес“, а УД „Актива Асен Мениджмънт“ е закупило 451 500 книжа за балансирания си и високодоходния си договорен фонд. По-малки количества са придобити от ДФ „Юг Маркет Максимум“, ДФ „Инвест Актив“, ДФ „Тренд Блансиран фонд“ и ДФ „Тренд Фонд Акции“.
1 849 873 акции на „Топлофикация Русе“ са собственост на трите пенсионни фонда „Топлина“, а 278 се притежават от физически лица.
През тази година русенското дружество разпредели дивидент за акционерите си в размер на 283 491,52 лева.