388 заявления за покупка на общинско жилище са постъпили в Община Русе за месец и половина, до крайния срок - 15 февруари догодина, те вероятно ще станат още повече. Кандидатите ще се състезават за 48 имота или 3% от общия общински фонд, както бе записано в наредба 6 за разпореждане с общинските жилища.
Право на закупуване имат само наемателите, настанени в квартири от общия фонд. Не се продават жилища от резервния фонд, ведомствени жилища и къщи, затова подалите заявление за закупуване на някои от този тип жилища няма да се класират за разглеждане. Подбор сред другите кандидати ще бъде направен по критериите, записани в наредбата: 1 точка предимство носят всеки 5 завършени години на обитаване, 1 точка е според възрастта на жилището, а според вида на конструкцията - 3 точки за панелно жилище, 1 точка за ЕПК и 2 точки за тухлено.
Подборът ще бъде направен от комисия с председател зам.-кмета Златомира Стефанова, трима служители от общинската администрация, двама от ОП „Управление на общински имоти“ и седем общински съветници. Продажните цени ще бъдат определени от Общинския съвет и ще са съобразени с пазарните оценки на жилищата. При ценообразуването няма да се вземат предвид направени подобрения в жилището, тъй като в договорите за наем е предвидено евентуален ремонт да е за сметка на наемателя.
Със събраните средства от продажбата ще се ремонтират други общински жилища и ще се закупят нови.