Логистичният парк на „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ /БПД/ в Индустриален парк Русе скоро ще има нов собственик. Купувач е „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ. Покупката е одобрена от общото събрание на дружеството със специална инвестиционна цел. Договорената цена е 4,89 милиона лева без ДДС, т.е. крайната сума е над 5,8 милиона лева.
Логистичният парк притежава 53 691 кв.м земя в местността Слатина и влиза в неформалните граници на Индустриален парк Русе. Върху нея БДП изгради складова база с разгъната застроена площ 13 850 кв.м, която функционира от края на октомври 2012 г. Първоначалният проект предвиждаше разширение до 20 хил. кв.м и инвестиция над 12 млн. евро, но плановете не се реализираха в пълния си обем. Понастоящем логистичният парк е собственост на „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс 4“ ООД, чийто собственик е регистрираното в Люксембург дружество „Хифа Холдинг“ С.А.Р.Л.
 Купувачът „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ е публично дружество и акциите му се търгуват на фондовата борса. Сделката е между свързани лица, тъй като в началото на месеца „Бългериън Пропърти Девелопмънтс“ ООД упражни правата по емисия варанти на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ и изцяло записа и плати 5,25 млн. нови акции с номинална стойност 1 лев. Така капиталът на дружеството със специална инвестиционна цел бе увеличен от 2,65 млн. лева на 7,9 млн. лева, разпределени в 7,9 млн. акции с номинална стойност 1 лев.