Автоматичната станция, измерваща качеството на въздуха, за която Общината игра на търг и взе под наем за 2 години от Община Белене, вече е в Русе. Тя ще бъде поставена в двора на помощно училище „Петър Берон“, където вече е изградена бетонна площадка за нея. 
Станцията разполага с анализатор за измерване на фини прахови частици ФПЧ10 и ще следи за наличието на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, общи въглеводороди: метан и неметанови, както и бензен във въздуха. Освен това ще бъде дооборудва с анализатор за непрекъснато отчитане на още органични съединения BTEX (бензен, толуен, етилбензен, ксилени: орто-, мета- пара- циклохексан, стирен). Пред общинските съветници през март зам.-кметът Димитър Недев съобщи, че това ще струва почти 100 000 лева и че след изтичането на двугодишния наемен срок Общината ще претендира оборудването да остане за нея. 
От Общината съобщават, че станцията работи по референтен метод на измерване и това ще помогне на контролните органи да установят нарушител.