Увеличен брой на новообразуваните дела през пандемичната 2020 година отчита Административният съд в Русе. Разгледани на 1433 дела, като 1228 от тях са приключили със съдебен акт. Статистиката сочи, че делата, разгледани от Административния съд през последните 3 години, са се увеличили с близо 43%.    
Промените, наложени от разпространението на Ковид-19 в страната, се отразиха и върху комуникационната политика на съда. Бяха преустановени всички публични прояви и събития, включително Денят на отворените врати и студентските практики.