Досегашният директор на дирекция „Екология и транспорт“ в Община Русе Георги Игнатов става директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ от началото на месец май. Той е дал съгласие и ще бъде преназначен на поста след неговото овакантяване съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител. Дългогодишен директор на „Обществен ред и сигурност“ беше Спасимир Димитров, на когото бе връчено предизвестие за освобождаване поради пенсиониране.
В общинската екодирекция няма да има размествания, тъй като Георги Игнатов ще съвместява двете длъжности.
По същия начин от 26 април длъжността директор на дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ се съвместява от инж. Здравка Великова -директор на дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“. Тази промяна също е временна и ще продължи до заемането на позицията от подходящ кандидат.