Ето как изглежда бюджетът на община Русе за 2021 г. 
Общината ще разполага с 25 млн. лв. повече в бюджета си за 2021 г. в сравнение с миналата година. Рамката на проектобюджета за 160 376 899 лв. с преходен остатък, докато през първата година от мандата първоначалният бюджет за 2020 г. бе 135 343 449 лв. с преходен остатък.
През 2021-а държавното финансиране е близо 96, 2 млн. лв., а общинското от собствени приходи - близо 64,2 млн. лв. От тези средства около 15,5 млн. лв. са предвидени за капиталови разходи.
Най-много средства ще бъдат заделени в сферата на образованието - близо 65,3 млн.лв., в жилищното строителство и екологията - 25,4 млн.лв. и в социалната сфера - около 16,5 млн.лв. Здравеопазването и икономическите дейности и услуги получават приблизително поравно - 7,7 млн. лв. и 7,9 млн. лв. Културата и религиозните дейности ще бъдат финансирани с 6,6 млн. лв.
Общината ще разчита на собствени приходи най-вече от постъпленията от т.нар.неданъчни приходи - 24,2 млн. лв. Имуществените и други данъци трябва да донесат 19, 5 млн. лв. Постъпленията от продажба на нефинансови активи, в т.ч.1 млн.лв. от приватизация, са заложени в размер на 1,9 млн. лв. Очакваните приходи от концесии са 218 380 лв.