Токът да поскъпне с 1,7% за битовите абонати от 1 юли, настояват „Електроразпределение Север“ АД и „Енерго-Про Продажби“ АД в предложенията си към Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на нови цени за мрежови услуги и снабдяване за ценовия период от 1.07.2021 г. до 30.06.2022 г. Тези предложения тепърва ще се обсъждат и преценяват от регулатора, който трябва да претегли офертите на всички участници в енергийния пазар, за да определи най-справедливите за всички цени. Но досегашната практика показва, че претенциите на дружествата се удовлетворяват в непълна степен, така че можем да очакваме поскъпване на тока в рамките на 1-1,5 на сто. Което означава, че средната месечна сметка за електроенергия ще се повиши с по-малко от лев.
„Електроразпределение Север“ АД предвижда инвестиционна програма в размер на 40 млн. лв. за всяка от годините на регулаторния период, както и капиталови и оперативни разходи. В случай, че КЕВР утвърди предложението на дружеството, средната крайна цена за битовите потребители ще се увеличи с 0,45%.
В заявлението за утвърждаване на цени на „Енерго-Про Продажби“ АД ще бъде отчетен ефектът от продължаващия процес на либерализация на пазара и ще се съдържат мотиви относно необходимостта от признаване на пълния размер на надбавката за дейността. В случай, че КЕВР одобри направените предложения, средната крайна цена за битовите потребители на дружеството ще се увеличи с 1,25%.