Икономиката на Русе расте по-бавно от средното за страната, вътрешните и външни инвестиции са по-ниски, което води до изоставане и в доходите. Това показва представеното вчера изследване „Регионални профили 2020“ на Института за пазарна икономика. Според анализа обаче още по-зле е социалното развитие на областта, като най-проблемно е здравеопазването, получаващо оценка 2 от 5, т.е. незадоволително.

Брутният вътрешен продукт на човек от населението нараства в последните години, но увеличението му е чувствително по-ниско и областта все повече изостава от средните стойности за страната. Докато преди две десетилетия той е бил около 12-13% по-нисък от средния, през 2018 г. достига 11,8 хил. лв. при 15,6 хил. лв. в страната и разликата вече е 25%. При размера на заплатите ситуацията е почти идентична и годишно доходите на русенци изостават с 2,6 хил. лева от средните.
Делът на населението, живеещо под националната линия на бедност, е 22% (при 23% в страната), а на живеещите с материални лишения - 25% (при 20% в страната).
През 2019 г. коефициентът на икономическа активност е 72,7% при 74,3% в страната. Предизвикателство пред местния пазар на труда остава застаряването на населението. Коефициентът на демографско заместване като отношение на населението на 15-19 години към това на 60-64 години е 59% при 66% в страната.
След двугодишно намаление на разходите за дълготрайни материални активи те отново нарастват и са 1948 лв./човек (при 2750 лв./човек в страната). За първи път от пет години се наблюдава и скок на преките чуждестранни инвестиции и те достигат 1964 евро/човек. Това обаче пак е много под средното (3560 евро/човек в страната).
Произведената продукция също нараства по-бавно. Относителният й обем достига 23,2 хил. лв./човек при 25,9 хил. лв./ човек в страната. Изоставане има и при усвояването на европейски средства. Към 15 юни 2020 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми в областта е 1558 лв./човек (при 1976 лв./човек в страната). В рамките на областта най-много европейски средства усвоява община Бяла.
Единствената област, където Русе отбелязва подобрение, е за работата на администрацията - оценка 5 от 5. През 2020 г. самооценките на местните администрации за развитието на електронното правителството и предоставянето на услуги на „едно гише“ се повишават и изпреварват значително средните за страната. Голям е и ръстът на прозрачността на органите на местното самоуправление. През 2020 г. рейтингът се повишава с 6 пр.п. до 71,4% и изпреварва средното ниво в страната. В рамките на областта най-висок резултат има община Русе. 
Най-слаби са оценките за околна среда и здравеопазване. Според анализа на ИПИ проблемите в сферата на екологията не касаят въздуха, дори се посочва, че емисиите на въглероден диоксид в атмосферата в областта са двойно по-ниски от средните за страната. Ниската оценка е заради ниския дял на населението с достъп до обществена канализация - 69% (при 76% в страната) и микроскопичния дял на отпадъците, предадени за рециклиране - 17% при 71% в страната.
Здравеопазването в област Русе продължава да страда от липса на лекари и през 2019 г. Един местен лекар се грижи средно за 2155 души от населението при 1688 души на лекар в страната. Броят на лекарите специалисти също е сравнително нисък.