Всички родители, ползващи 50% намаление на таксите за предучилищна група на децата им, да бъдат освободени изцяло, предлага Общината. Това се отнася за деца с един родител, с двама родители студенти редовна форма на обучение, с родител или родители с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто включително, родители или настойници на месечно социално подпомагане, както и за второто дете, когато и двете деца от едно семейство са в детска градина или ясла. Другото предложение е за всички деца в задължително предучилищно образование таксата за ползване на целодневна форма да се намали от 2,50 лв. на 2,20 лв. за присъствен ден, а в седмичните групи да се намали от 3,10 лв. на 2,80 лв. за присъствен ден.
Промените в Наредба 16 са наложителни във връзка с ангажимента на държаватада подпомага допълнително заплащането на таксите за хранене на децата в задължителното предучилищно образование, който беше записан в Закона за предучилищното и училищно образование. В изпълнение на това задължение на общините се предоставят по 174 лв. годишно за всяко дете в предучилищна група в детска градина. За 2021г. на Община Русе са преведени от държавния бюджет 551 232 лв. за 3168 деца в задължителна предучилищна възраст (4, 5 и 6 г.).
Предложението за намаляване или отпадане таксите очаква одобрението на съветниците на предстоящата сесия.