Санкцията на Община Русе за реконструкция и ремонт на централните улици „Баба Тонка“, „Църковна независимост“, „Райко Даскалов“ и „Славянска“ трябва да се увеличи от 5% на 25% от определените като допустими разходи. Това е становището на зам.-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 година Деница Николова. Договорът по проекта е сключен на 29 август 2017 година с „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД.

Тежката корекция на вече веднъж наложената финансова санкция бе обжалвана пред Административния съд.
Процедурата е белязана от три нарушения, които са констатирани, подложени на съдебен контрол и в крайна сметка на 12 декември окончателно Община Русе е санкционирана с 5% от разходите по договора. Ден по-късно обаче става ясен нов сигнал за нередност по повод отстраняването на един от участниците - „Интис“ ООД. На 24 януари Управляващият орган решава, че трябва да увеличи санкцията заради незаконосъобразната методика на оценка на кандидатите.
„Липсва правно основание за „доналагане“ на финансова корекция за достигане на 25% от БФП по договор с изпълнителя „Пътинженеринг строй“ ЕАД. По същината си това е увеличение на вече наложена финансова корекция, която към момента на постановяване на оспореното решение е предмет на влязъл в сила акт. Събраха се безспорни доказателства, че отстраненият участник „Интис“ ООД е предложил цена, надвишаваща ценовото предложение и на третия класиран участник. Щом като отстраненият участник не е бил определен за изпълнител, законодателят приема, че не е налице финансово влияние и не се определя финансова корекция“, коментират в мотивите си административните магистрати, които отхвърлиха повишаването на санкцията, но решението може да се обжалва.