Либерализираният (свободният) пазар на електрическа енергия позволява сключването на сделки по свободно договорени цени между производители, търговци на електрическа енергия и крайни клиенти (потребители). Към момента на свободния пазар могат да излязат всички потребители.

Клиентите могат свободно да избират своя търговец на електрическа енергия, а физическата доставка на електроенергия и поддържането на мрежата продължават да се извършват като дейност от съответния мрежови оператор - за територията на област Русе – ЕРП Север АД.

Според последните изменения в Закона за енергетиката от 1 октомври 2020 г. всички небитови крайни трябва да излязат на свободния пазар на електрическа енергия, като те трябва да изберат доставчик на електрическа енергия и да подадат съответното заявление до 10 септември 2020 г.

В случай, че към 1 октомври 2020 г. тези клиенти не са сключили договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия ще се извършва от досегашния им доставчик при служебно определени тарифи на свободния пазар считано от 1 октомври 2020г. до 30 юни 2021г. След този срок, всички стопански потребители без сключени договори за доставка на електрическа енергия с доставчик – търговец ще бъдат автоматично прехвърлени към Доставчик от последна инстанция (ДПИ), където цената, по която ще заплащат потребената електрическа енергия е значително по-висока от тази, която могат да получат на свободния пазар.

Според нормативната уредба регистрирането на участник на свободния пазар на електрическа енергия и смяната на доставчик се администрира от съответния мрежови оператор, за територията на област Русе – ЕРП Север АД.

Процедурите за регистриране на свободния пазар на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия са разписани, както следва:

За клиенти с почасово мерене (над 100 кВт. присъединена мощност) стъпките са две: Първо се сключва договор за достъп и пренос с мрежовия оператор и договор с крайния снабдител в ролята му на Доставчик от последна инстанция, а след това се подава заявление до 10-то число на месеца и от 1-во число на следващия месец клиентът е на свободен пазар.

За клиенти за чиито обекти се прилагат стандартизирани товарови профили или така нар. СТП (до 100 кВт. присъединена мощност) процедурата е по-кратка: подава се заявление до 10-то число на месеца и от 1-во число на следващия месец клиентът е на свободен пазар. Успоредно с това се сключва договор за достъп и пренос с мрежовия оператор и договор с крайния снабдител в ролята му на Доставчик от последна инстанция.

Всички стопански клиенти, освен цената за електроенергия, заплащат и цена „Задължения към обществото“, цена достъп и пренос и акциз. Техните стойности са еднакви и се заплащат от всички клиенти, независимо дали са на свободен или регулиран пазар.

Свободният пазар и конкурентната среда водят до намаляване на цената на електроенергията и повишаване на качеството на обслужване. Клиентите имат възможност сами да избират доставчика си, като сравнят различните оферти на пазара. След избора на търговец, клиента сключва:

Договор за покупко-продажба на електрическа енергия и за балансиране. Сключва се между клиент с почасово мерене, за когото не се прилага СТП, и избран от него търговец на електрическа енергия/координатор на балансираща група.

или

Договор за комбинирана услуга – негов предмет са продажбата на електрическа енергия и плащане на услугите „достъп до и пренос през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“. Този тип договор се сключва задължително между търговец на електрическа енергия и краен клиент, за когото се прилага стандартизиран товаров профил (СТП). За клиент с почасово мерене, за когото не се прилага СТП, договорът за комбинирана услуга е възможност, а не задължение.

Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД е лицензиран търговец на електрическа енергия с доказан опит в областта на търговията с електрическа енергия и обслужването на крайни клиенти. Той ще извърши процедурата за смяна на доставчик от името на клиента, след сключването на съответния договор.

При възникнали въпроси или запитвания за конкретни оферти, не се колебайте, а направете своя информиран избор още сега.