През последните години се установява нарастване на новозаболелите от онкологични заболявания в нашата страна. След сърдечно-съдовите заболявания, те са втора причина за смъртен изход. Лечението е комплексно, включващо три основни метода - хирургия, лъчелечение и химиотерапия“. Това обясни проф. д-р Лена Маринова, дмн в отделението по лъчелечение към Комплексен онкологичен център в Русе

Тя допълни, че лъчелечението е локален метод в онкологията. При него се прилагат различни видове йонизиращи лъчения, посредством съвременна високотехнологична апаратура. Целта е да се реализира необходимата лъчева доза в туморния процес, която да унищожи неговите туморни клетки, при едновременна максимална защита на околните нормални органи. За тази цел се изисква не само добро съвременно лъчетерапевтично апаратурно оборудване, но преди всичко добре обучени медицински кадри - сестри, рентгенови лаборанти, специализирани медицински физици и опитни лъчетерапевти.

Лъчелечението е изключително отговорна и сложна лечебна дейност, подобна на хирургичния метод, където се премахва туморния процес по оперативен път, а при лъчевия се отстранява чрез реализиране на необходимата лъчева доза“, уточнява проф. Маринова.

В Отделението по лъчелечение към КОЦ-Русе се лекуват всякакви злокачествени заболявания при спазване на комплексния принцип и основните онкологични препоръки и стандарти. На апаратурата за повърхностна рентгенова терапия локално се облъчват кожните тумори. На телегаматерапевтичния апарат се лекуват противовъзпалително туморни ставно-дегенеративни / шипове на пети, артрозни промени на коляното, рамото и по малките стави/ с много добър и траен обезболяващ ефект. На линейния ускорител, изключително точно и безопасно се облъчват всякакъв вид доброкачествени, гранични и злокачествени тумори посредством съвременни лъчетерапевтични техники. По време на лъчевия сеанс се защитават стриктно околните нормални тъкани и органи. Освен апаратурата, основното предимство на отделението по лъчелечение са медицинските кадри, изключително съпричастни и ангажирани към пациента, към неговия лечебен процес и психологично състояние. Всички лъчетерапевти са със специалност и богат онкологичен опит.

Но преди всичко за успеха на лечение е нужно повече доверие към лекарския екип и техните знания и умения“, категорична е проф. Лена Маринова.