Ректорът на Казахския национален аграрен университет академик Тлектес Исабаевич Есполов изпрати благодарственo писмо до ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и заместник-ректора по развитие, координация и продължаващо обучение проф. д-р Пламен Даскалов.

Високата оценка е във връзка с проведеното в периода 26 май - 9 юни Международно лятно магистърско училище „Иновационни технологии и технически средства в селското стопанство“, организирано от Казахски национален аграрен университет. В работата на училището са взели участие представителите на 120 университета, от които 85 чуждестранни и 35 казахстански вузове. Общо 1630 участници от 24 страни са се регистрирали на онлайн платформата, като 578 чуждестранни участници са от страните САЩ, Изрел, Италия, Испания, Полша, Румъния, Индия, Малайзия, Египет, Турция, Виетнам, Индонезия и други. В работата на училището участие са взели и 49 чуждестранни експерти.

След официална покана от академик Есполов, приветствие към гостите по време на откриването на школата направи ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев. Презентация на тема „Иновативни технологии и технически средства в селското стопанство“ изнесе проф. Даскалов.

Въвеждането на дигиталните технологии в индустрията и образованието е неизбежен процес, наложен от непрекъснатата иновационна дейност и извънредните обстоятелства през последните месеци в света. Дългогодишна е работата на Русенския университет за интегриране на българското и европейското виртуално образователно пространство и за създаване на мрежи от европейски университети в тази област. Разширява се и се обогатява сътрудничеството и със страните от Азия.

По евразийския проект/2019-2022/ „Modernization of Higher Education in Central Asia through New Technologies“, бяха включени по 3 университета от Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а също и техните министерства на образованието и науката. Те приеха Концепцията на Русенския университет за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение и я изпратиха на всички 330 университети в тези централноазиатски страни. Русенското висше училище създаде уникална виртуална библиотека с учебни програми и ръководства по Иновационни образователни технологии (ИОТ) и я отвори за свободно ползване от всички училища и университети в България; 73 университета от 34 страни в Европа; 330 университета в Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Сътрудничеството между Русенския университет и Казахстанския национален аграрен университет в образователната и научна дейност започва още през 2010 година. За този период са реализирани съвместни образователни програми по подготовката на докторанти в специалностите „Енергоосигуряване на селското стопанство“, „Аграрна техника и технологии“, „Екология“. Докторанти и магистри от Казахстанския национален аграрен университет провеждат своите научни стажове в Русенския университет. По съвместни програми, успешно е завършено обучението на 4 докторанти. В настоящия момент за защита са подготвени още 5 докторски дисертации, а в процес на обучение са 4 докторанти. През 2015 година ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев бе удостоен с почетната титла Доктор Хонорис Кауза на Казахстанския национален аграрен университет.