- Г-н Желев, обявихте, че скоро ще започне работа новата сероочистка на „Топлофикация Русе“, с какво ще допринесе нейното функциониране?
- Благодарение на внедряването в работен режим на новата сероочистваща инсталация осезаемо ще се редуцират емитираните замърсители вследствие работата на нашите съоръжения, произвеждащи електрическа и топлоенергия.
- Възможно ли е коминът на въпросната сероочистваща инсталация да бълва вредни емисии?
- Съвсем не. Русенци трябват да бъдат напълно спокойни, че дейността на новата сероочистваща инсталация ще има само позитиви. Само искам да вметна, че отвеждането на изходящите пречистени газови потоци ще се извършва през комин 1. Поради внедряването в експлоатация на съоръжението ще има емитиране на бели пари от един от нашите комини. Но искам да обясня предварително на гражданите и гостите на нашия град, че на изхода на комина ще се получава пара, която се състои 97% от вода. Тя се генерира от самото пречистване на димните газове и е нещо напълно нормално. Няма как водата да бъде опасна. 
- Наложените мерки заради пандемията ни накараха да се замислим по много въпроси. Например домакинствата, преминали на дистанционен отчет, бяха в по-благоприятна позиция в сравнение с абонатите на прогнозен или реален отчет, които изпитваха известно неудобство, предвид невъзможността да се осъществява месечен отчет по домовете, както обикновено.
- Да, така е. Въвеждането на дистанционен отчет за всички абонати е неизбежно. Предимството му не е единствено в удобството, което осигурява. Европейският съюз прие директива, според която до началото на 2022 година трябва да се премине изцяло към дистанционен отчет на уредите във всички сгради. В момента се обсъжда закон, който да регламентира начина, по който това ще се случи в България. Предполагам, че през есента той ще се гласува и ще получим яснота. 
- Каква част са абонатите на „Топлофикация Русе“, които са на дистанционен отчет?
- Ние имаме 672 броя абонатни станции. От тях едва 57 са преминали на дистанционен отчет. Това означава, че за да се реализират европейските изисквания в срок, е необходимо да се направят съотвените инвестиции и да се действа бързо.