Опасни ли са 5G мрежите? Според вихрещите се в интернет теории на конспирацията те са виновни дори за коронавируса, иначе са сочени за възможности за какво ли не - от тотален контрол на човечеството, до намаляване на броя на хората по света, за да се спаси планетата от пренаселеност и изчерпване на ресурсите. Има и други мнения - че страховете от новото поколение мобилни мрежи се насаждат умишлено, че атаките срещу тях са дело на т.нар. диванни армии, които водят хибридни войни на всевъзможни фронтове и че опасностите от 5G са една съвсем целенасочена заблуда.
Заради опасения във Фейсбук кметът на Русе Пенчо Милков записа името си в историята като първият български политик, отправил официално запитване към телекомите у нас има ли 5G мрежа на теритарията на Русе и какви са плановете им в тази посока.
По този повод потърсихме мнението на инж.Михаил Илиев, доктор на науките по „Комуникационни мрежи и системи“, професор в катедра „Телекомуникации“, в Русенския университет „Ангел Кънчев“ когото помолихме за коментар на тема „Нещо повече за 5G мрежата и вредна ли е тя за човешкото здраве“.
Заглавието е на редакцията.

През последните седмици в социалните мрежи и в медиите зачестиха публикации за вредата върху здравето на хората и животните, предизвиквана от 5G мрежи. В световен мащаб тази кампания започна още през 2018 година, когато във Фейсбук се появи група за стопиране на 5G технологиите. По-късно и в България чрез социалните мрежи се сформираха подобни групи. В Русе кметът отправи запитване към мобилните оператори по тази тема, стартира и подписка срещу 5G технологията. Предвид спецификата на тази проблематика, динамиката с която се развиват тези технологии, необходимостта от специализирани знания и информираност, както и многото стряскащи и най-често непълни или неточни публикации и конспиративни теории в медиите, е разбираемо гражданите да имат притеснения.
Във връзка с това приех поканата на вестник „Утро“ да споделя с читателите им някои основни положения по тази проблематика и да се опитам да осветля и успокоя хората. Предварително искам да заявя, че не ми плащат за публикациите ми по темата, както пишат в някои форуми. Позволявам си да правя това с ясното съзнание, че си създавам неприятности и предизвикам негативни коментари и квалификации от противниците на 5G. Но считам за мое задължение като университетски преподавател, професор, доктор на науките по „Комуникационни мрежи и системи“, преподаващ около 20 години курса по „Мобилни клетъчни радиомрежи“ да дам информация на хората, за да спре или поне да се ограничи тази необоснована кампания срещу 5G мрежите.
Що е то 5G?
5G представлява 5-то поколение мобилна и безжична радиокомуникационна мрежа, осигуряваща:
висока скорост на предаване на информацията - няколко десетки пъти по-голяма от скоростта за предаване на данни в 4G мрежите;
много малко времезакъснение при преноса на данните (латентност) - около 1 мили секунда. Това е многократно по-малко от това при 4G мрежите;
голям капацитет - възможност за обслужване на много абонати едновременно.
5G е мрежа, базирана върху принципите на работа на предходните поколения мобилни клетъчни радиомрежи (МКР).
Това, което осигурява дадените по-горе големи предимства на 5G, в сравнение с предходните поколения МКР, най-вече може да се обобщи в две направления:
по-големи честотни ленти на радиоканалите, по които се реализира връзката между базовата станция (БС) и мобилната станция (МС) и обратно;
архитектура с много голям брой малки по размер клетки, като радиопредавателите на БС са с малка мощност, а антените са много на брой, разположени на ниски сгради, светофари, стълбове за осветление, билбордове, декоративни мачти и др. Работи се с т.нар. MIMO (Multiple Input Multiple Output) технология, както при 4G, но с много повече антени.
Това означава, че влиянието на 5G върху хора и други живи организми е аналогично на това при радиомрежите от предходните поколения.
Какви са честотите, на които работи 5G мрежата?
Тъй като приложението на радиотехнологиите е голямо и радиоефирът е много натоварен от различни технологии и потребители, радиочестотният спектър (честотният ресурс) се управлява и контролира изключително строго. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е регулаторният орган за честотния ресурс в България.  КРС,  в унисон с препоръките на световните регулаторни организации, е определила засега като възможни честотни ленти* за изграждане на 5G мрежи следните честотни диапазони: 700 MHz; 3.6 GHz; 24.25 - 27.5 GHz; 31.8 - 33.4 GHz; 40.5 - 43.5 GHz; 66 - 71 GHz. Това са честоти, предизвикващи т.нар. нейонизираща радиация.
Операторите на мобилни услуги у нас А1 и Теленор направиха през 2019 г. тестване на 5G мрежи в София в лентата от 3.6 GHz и показаха, че имат готовност да започнат внедряване на 5G в честотните обхвати, които КРС ще им предостави. Най-вероятно стартирането на 5G в първите години ще бъде в 3.6 GHz обхват. Внедряването в редовна експлоатация на 5G мрежа у нас ще е продължителен процес, изискващ сериозно финансиране и покриване на множество изисквания за съответствие с различни ограничителни норми.
Опасна ли е 5G мрежата?
5G е нова технология, която тепърва навлиза и все още не е разпространена масово. Изследванията върху негативното влияние на тази мрежа продължават, но на този етап няма данни за негативно влияние на 5G върху здравето на хората или животните. Подобието на тази мрежа с предходните поколения МКР и изследванията, правени през последните 20 години за влиянието на мрежите от 2-ро, 3-то и 4-то поколение доказаха, че при спазени нормативни изисквания към тези мрежи няма данни за научно доказани резултати от изследвания на 2G, 3G, 4G мрежи, или която и да e система за пренос нa данни, които показват отрицателен ефект върху здравето нa хората. Международната комисия за предпазване от нейонизираща радиация (IСNIRP) публикува мащабно проучване за новата технология (5G). IСNIRP e независима комисия от експерти, която актуализира международните указания за безопасност при излагане нa електромагнитно поле (EМП) от смартфони, мобилни устройства и мрежови антени. IСNIRP извърши анализ нa изследванията и констатира, че няма доказателства за съществуващи рискове за здравето, свързани c използването нa 5G мрежи.
Тук ще се спра малко по-подробно върху някои аспекти за влиянието на електромагнитното поле от радиовълните, с които работят всички МКР (1,2,3,4,5 G).
Електрическите и магнитните полета съществуват естествено в природата и са фактор, присъстващ в живота на хората. Познати са много естествени природни източници, създаващи електромагнитна енергия като слънчевото лъчение, бурите, мълниите, електромагнитното лъчение от космическите обекти. Всички тези фактори формират естествения електромагнитен фон на Земята. С еволюцията на човечеството се появиха множество изкуствени източници на електромагнитни полета (ЕМП), които съпътстват живота на съвременния човек: медицински уреди за диагностика и лечение, микровълнови устройства за бита, далекопроводи за пренос на електрическа енергия, навигационни уреди, радио и телевизионни системи, системи за комуникации и пренос на информация и др. Това доведе до появата на множество нови изкуствени източници на електромагнитни лъчения извън и в населените места.
Съвременните средства за комуникация, в т.ч. МКР, генерират нейонизиращо лъчение. То е нискоенергийно и неговите честота и мощност не са достатъчни, за да разрушат молекулите в тялото. Нейонизиращото електромагнитно поле е съвсем различно от йонизиращото излъчване, което се асоциира с рентгеновите и гама-лъчите и техните биологични ефекти върху хората. Няма доказателства за нездравословни ефекти от радиочестотните полета, създадени от радиосистеми, съответстващи на нормативните изисквания. Единственият доказан от науката ефект в тази част на честотния спектър (нейонизиращите лъчения) е възможност за повишаване на телесната температура, т.нар. топлинен ефект, който се получава при големи мощности на предавателя/излъчвателя и малко разстояние между излъчвателя и обекта. Този ефект се използва в микровълновите фурни. Те работят в 2.4 GHz обхват, мощността им е няколкостотин вата и лъчението им е тясно насочено в малък обем, което дава възможност за загряване на обекта в микровълновата печка. Дори при тази голяма мощност, на разстояние по-голямо от 50-60 см от печката, електромагнитното излъчване е в допустими норми, тъй като радиовълните затихват в резултат на поглъщане след определено разстояние. Например при МКР в открито пространство това затихване е експоненциално на степен четвърта на разстоянието между излъчвателя и обекта.
Влиянието на 5G може да се сравни и с това на безжичните рутери, които ползваме в домашни условия. Голяма част от тях работят на 2.4 и 5 GHz и генерират електромагнитни излъчвания.
От казаното по-горе може да се направи извод, че радиомрежите могат да имат някакво негативно влияние върху хората, в резултат на т.нар. топлинен ефект, ако хората се намират продължително време в непосредствена близост до антена на предавател, излъчващ с голяма мощност. Поради това е определено пределно допустимо ниво на плътност на мощността на електромагнитни полета Sпдн = 10 μW/сm² (микроват на квадратен сантиметър). Европейското законодателство за безопасността на населението от въздействието на електромагнитните лъчения изисква от компетентните органи на държавите-членки да осъществяват мониторинг на стойностите на електромагнитни полета и да контролират дали те не надвишават установените максимално допустими стойности. Съгласно действащото законодателство у нас нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на регистрация и контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение и също подлежат на държавен здравен контрол. Съгласно Закона за здравето регионалните здравни инспекции създават и поддържат публичен регистър на обектите с обществено предназначение, в т.ч. обектите, източници на нейонизиращи лъчения, каквито са базовите станции на мобилните оператори. Съществува методика** и средства за измерване на стойностите на плътността на мощност S (μW/cm²). Заслужава да се отбележи, че максимално допустимото ниво на плътност на мощността на електромагнитни полета Sпдн = 10 μW/сm² в България за честоти 0.3 до 30 GHz e многократно по-ниско от това в други страни от Западна Европа, в които пределните нива са 400-900 μW/сm². Има публикувани доклади с резултати от мониторинг и контрол на обекти източници на нейонизиращи лъчения (базови станции) в България, от които се вижда, че при всички измервания стойностите на плътността на мощността са многократно по-ниски от пределно допустимото ниво от 10 µW/cm2.
Подобно на предходните поколения МКР, 5G мрежата също генерира нейонизиращо електромагнитно излъчване. През 2013 г. Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация (СЗО) обяви класификацията на радиочестотните електромагнитни полета като “възможно канцерогенни за хората” (Група 2Б). Заслужава да се отбележи, че в тази група са включени също маринованите зеленчуци, докато преработените меса, тютюнопушенето и алкохолът са класифицирани в друга група, като по-опасни за поява на ракови заболявания.
Всичко това дава основание да се направи извода, че при спазване на нормативно определените изисквания няма основания за притеснения, че мобилните клетъчни мрежи, в т.ч. 5G, влияят негативно върху здравето на хората.
Какви предимства ни дава 5G?
5G мрежите предоставят големи възможности за приложение в различни области. Големият капацитет, малката латентност и големите скорости на предаване на данни на тези мрежи гарантират работа с голям брой сензори в системи с различно приложение от т.нар. „Интернет на нещата“ (Internet of Things IoT). Такива системи имат огромно приложение в т.нар. „умни градове“ (smart cities), „умен дом“ (smart home), за управление на системи и процеси, за управление на автомобилен трафик, в системи за наблюдение и разпознаване и др., изискващи предаване на данни с голяма скорост в реално време. 5G осигурява пренос на видеосигнал с много високо качество, а големият капацитет на мрежата ще повиши възможностите за приложения в различни области  на обществения живот, в т.ч. наука и образование, култура, индустрия, транспорт, военно дело и др.
Огромни са възможностите за приложение на 5G мрежите в медицината. Вече са известни приложения за дистанционно управление на медицински роботи, за хирургични операции, извършвани от хирурзи, намиращи се на хиляди километри от мястото на провежданата операция.
Очаква се 5G мрежите да са предпоставка за развитие на производството на автономни автомобили. Възможността за предаване на информация в реално време от множеството сензори в автомобила и по пътното платно чрез 5G мрежа ще даде възможност за автоматично управление на автомобила и избягване на възможни критични ситуации, подобно на автопилота в самолет.
Може да се каже, че перспективите за приложение на 5G мрежите са много големи и приложението им ще нараства лавинообразно във всички области на човешкия живот. Ползите, които 5G може да предостави на обществото, далеч ще надхвърлят неизвестните. Завършвам с мнението на ръководителя на лабораторията за високоскоростни и милиметрови вълни (COSMIC) на Колумбийския университет в САЩ проф. Кришнасвами, който казва: „Мисля, че 5G ще има трансформационно въздействие върху живота ни и ще даде възможност за фундаментално нови неща. Какви ще бъдат тези видове приложения и какво е това въздействие, сега не можем да кажем със сигурност. Това може да бъде нещо, което ще ни изненада и наистина ще промени нещо за обществото”.
* Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър. В сила от 02.04.2019 г. Приета с Решение № 112 от 14.03.2019 г. на КРС, Обн. ДВ. бр. 27 от 2 Април 2019 г.
** Методика за измерване и оценка на ЕМП в населени околности на предавателни антени към системи за мобилни връзки. Сборник методи за хигиенни изследвания, НЦХМЕХ, том IV, и за спазване изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба №9/1991 г. на МЗ и МОСВ, за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии.

Проф.Михаил ИЛИЕВ