Висока международна оценка получи един от най-мащабните нови проекти на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – „Дигитални технологични системи за чиста и сигурна околна среда – 5D ALLIANCE 2019-2028”, стана ясно вчера (09.04.2020) от писмо на зам.-министър Карина Ангелиева до чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – ректор на Университета и ръководител на проекта.

Колаборативна стратегия и изграждането на уникална дигитална инфраструктура се оказаха печелившият ход на Русенски университет „Ангел Кънчев“, който успя да обедини иначе конкуриращи се висши училища и институти, да му партнират в проекта  5D ALLIANCE.

Този визионерски подход  впечатли международните оценители и проектът получи своето заслужено място в актуализираната пътна карта на националната научна инфраструктура (НПКНИ). Създаването на Алианса е не само в унисон с мисията на русенската Алма матер да бъде университет на бъдещето, но и предпоставя водещата му роля за развитието на  целия Дунавски макрорегион. Това ще бъде постигано поетапно на 3 фази чрез реализацията на проекта за 5D ALLIANCE през новия програмен период 2021-2027.

Проектната концепция се основава на споделянето на ресурси, компютърна мощност, ноу-хау и експертиза от висок клас, за изпълнението на авангардни интердисциплинарни изследвания, целящи комплексен ефект в посока на интелигентно, сигурно, екологосъобразно управление на взаимносвързани системи и техните бизнес приложения за постигане на чиста и сигурна околна среда.

Предвижда се качеството на тези изследвания да е с потенциал да влияе на макроикономическо ниво върху развитието  на цялото Дунавско пространство.

5D ALLIANCE определя водеща позиция на Русенски университет и неговите партньори в 4 основни тематични направления:

1) Прецизни технологии за устойчиво земеделие, чиста и сигурна околна среда;

2) Нисковъглеродна мобилност и интелигентни транспортни системи;

3) Многомодални човеко-машинни интерфейси и 3D кинематика при технологични системи за чиста и сигурна околна среда и

4) Дигитални енергийни системи за чиста и сигурна околна среда.

Чрез Алианса ще бъдат развивани и още 3 хоризонтални интердисциплинарни направления, свързани с изследванията за: цифрови, послойни, енергийно асистирани иновативни технологии, както и за разработването на  иновативни бизнес и образователни модели за устойчиво развитие, чиста и сигурна околна среда и за въвеждането на интегрирани интелигентни управленски системи за сигурност към разработките в четирите основни направления, в т.ч. разработването на иновативни и ефективни системни решения за енергийна и информационна сигурност. 

В реализацията на проекта ще обединят усилия безпрецедентен брой партньори, които Русенски университет привлече на своя страна. Екипите на 12 български изследователски звена (Аграрен университет - Пловдив; Военна академия Г. С. Раковски, София; ИУ - Варна; ИЕЕС „Акад. Евгени Будевски“ на БАН, София; Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН, София; Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” на ССА, София; ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД на Института по металознание, съоръжения и технологии на БАН; ТУ - Варна; ТУ – Габрово; ТУ- София; Тракийски университет – Ст. Загора); 4 асоциирани партньора на национални бизнес организации (Клъстер „Електромобили“; Аутомотив Клъстер България; Клъстер „Средногорие“; АЕЦ Козлодуй) и още 11 международни партньора, сред които Европейският изследователски център в Белгия, Европейски център Щайнбайс в Карлсруе (Германия), както и мрежата от дунавски трансферни центрове, потвърдиха участие и подкрепа за да работят заедно за решаването на комплексни задачи.

Под ръководството на чл.-кор. проф. дтн Х. Белоев, специално сформиран екип от водещи изследователи от 7 научни области и представители на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост към Научноизследователския сектор на Русенския университет през лятото на 2019 г. разработи проектното предложение и го представи за кандидатстване в конкурс за проекти, обявен от МОН за нуждите на актуализацията на Националната пътна карта на научната инфраструктура (НПКНИ). 

Пътната карта „е основен инструмент за достъп на учените до най-съвременни научни съоръжения с цел провеждането на конкурентни изследвания на високо международно ниво. НПКНИ е основополагаща при подбора на инфраструктурни обекти, в степен на готовност за изграждане в следващия програмен период 2021-2027г. като валидира важните стратегически сектори, области и групи учени, които могат да развият инфраструктурни комплекси“, се казва още в писмото  на зам.-министър Ангелиева. Това означава, че достъп до финансов ресурс за научни изследвания през следващия програмен период ще имат основно комплексите, които са  избрани в НПКНИ, която от своя страна е част от Европейската пътна карта на научната инфраструктура.

5D ALLIANCE се превръща в запазена марка на Русенски университет и е избран от експертен панел от европейски оценители като значим национален изследователски инфраструктурен комплекс, който да бъде реализиран приоритетно. 

Проектът е без аналог в България и в Дунавското пространство, тъй като предвижда създаването на изследователски инфраструктурен комплекс, който съчетава 3 различни форми на научна инфраструктура – уникална, дигитална и разпределена. В него е планирано изграждането на 7 интердисциплинарни лаборатории в Русенския университет:

I. Прецизни технологии за устойчиво земеделие, чиста и сигурна околна среда;

II. Нисковъглеродна мобилност и интелигентни транспортни системи;

III. Многомодални човеко-машинни интерфейси и 3D кинематика при технологични системи за чиста и сигурна околна среда;

IV. Дигитални енергийни системи за чиста и сигурна околна среда;

А. Цифрови, послойни, енергийно асистирани иновативни технологии;

Б. Разработване на  иновативни бизнес и образователни модели за устойчиво развитие, чиста и сигурна околна среда;

В. Интегрирани интелигентни управленски системи за сигурност, в т.ч. за енергийна и информационна сигурност;

1 Отдалечена лаборатория  във Военна академия „Г. С. Раковски“ и

17 „Отдалечени точки за достъп“  при останалите партньори в Научноизследова-телския консорциум.