Трите биофилтъра и свързаните към тях аспирационни системи за пречистване на отпадъчните газове от производството на „Монтюпе“ са изградени и функционират. Това установиха екоинспекторите при извънредната проверка на производствената площадка на завода за автомобилни части. Предстои изградените съоръжения да бъдат въведени в редовна експлоатация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Така всъщност е изпълнено условие в актуализираното комплексно разрешително на оператора за ограничаване на разпространението на миризми. Целта на проверката е да се проследи изпълнението на финалните етапи на инвестиционната програма на дружеството. Тя беше внесена след две принудителни административни мерки от екоинспекцията за ограничаване на производствената дейност на завода. С направените инвестиции ще се подобрят условията на работната среда и ще се спре разпространението на миризми извън производствената площадка. По време на проверката в „Монтюпе“ не се е извършвала производствена дейност, за което инспекцията е информирана писмено.