Солена санкция от 1 956 737 лева е наложена на общината заради нарушения при критериите за подбор и незаконосъобразна методика за оценка на офертите в избора на изпълнители в обществената поръчка по втория етап на големия транспортен проект, който надгражда инфраструктурното развитие на Русе. Става въпрос за изграждането на пешеходна зона по ул. „Чипровци“ и ремонта на ул. „Шипка“ от „Чипровци“ до бул. „България“, за реконструкцията на бул. „Придунавски“ и трите пасарелки, както и за изграждането на надлез между кварталите „Родина 3“ и „Чародейка“ и реконструкция на пешеходния подлез при Математическата гимназия „Баба Тонка“. Санкцията е наложена през септември 2018 г. от ръководителя на управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“, по която се финансират инфраструктурните обекти. Тя представлява финансова корекция в размер на 10% от допустимите разходи по трите договора. Община Русе, която е възложител по обществената поръчка, е обжалвала пред Русенския административен съд, който е отменил глобата, но това решение е обжалвано от управляващият орган пред Върховния административен съд и той е потвърдил глобата. Решението на ВАС от февруари тази година е окончателно.
Какъв е проблемът? 
След проведената обществена поръчка за изпълнители на строителните дейности са избрани три фирми, като договорите са сключени през 2017 година. Позицията за рехабилитацията на улиците „Чипровци“ и „Шипка“ на стойност 5,4 млн. лева печели „Пътинженеринг“, за обновяването на „Придунавски“ и трите пасарелки за 9,8 млн. лева отговаря обединение „Минстрой-Автомагистрали Черно море“, а изграждането на надлеза между „Родина“ и „Чародейка“ и реконструкцията на подлеза при Матемтическата за 1,3 млн. лв. е спечелено от „Трейс Груп Холд“. 
През юли 2018 г.
двама експерти извършват проверка дали са спазени правилата на Закона за обществените поръчки
и сключването на трите договора, като откриват няколко нарушения. Според проверяващите формулираните показатели за оценка на офертите не осигурявали равно третиране на участниците в процедурата, тъй като били заложени субективно и оценката зависела от личната преценка на членовете на комисията. Незаконосъобразно било и изискването към участниците в процедурата за изпълнен сходен обем строителство заради заложения критерий за парична стойност. Според експертите обемът на изпълнените дейности не следва да се отъждествява с тяхната стойност. Другото нарушение било на методиката за оценка на офертите, която не включвала точни указания за определяне на оценка по всеки един показател. Анализирани са показателите за оценяване, като всеки от тях трябва да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както и да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите. Според експертите методиката не осигурява на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, и
създавала предпоставки за неравно третиране на участниците
След проверката управляващият орган на програмата е изпратил писмо през август 2018 г. до кмета на община Русе заради сигнала за нередности в поръчката, а именно необосновано ограничаване на конкуренцията и незаконосъобразна методика. Независимо от  аргументираните възражения на общината за липса на нарушения, управителния орган е приел, че нередностите са налице, а това води до налагане на финансова корекция, която в случая е 1 956 737 лева. 
Общината обаче обжалва пред Русенския административен съд решението за наложената санкция.
Съдът отменя решението на управляващия орган за санкцията
По отношение на първото нарушение за необосновано ограничаване на конкуренцията, русенският административен съд смята, че изискването за изпълнено едно или повече строителства с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката в общ обем, съответстващ на определена парична сума, не е в нарушение. Според Закона за обществените поръчки възложителят може да определя критерии, въз основа на които да установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество, се казва в решението. 
Според съда не се доказва и второто нарушение за незаконосъобразна методика. Възложителят ясно е формулирал и посочил конкретни обстоятелства, които биха довели до определено по-високо оценяване на участниците. В протоколите и доклада на комисията, която разглежда и оценява офертите, се излагат конкретни и относими мотиви при оценяването на всяко от предложенията, като ги съпоставя с изискванията в обявената методика за оценяване. Става въпрос за експертна, а не за субективна оценка, за каквато говори управляващият орган, пише в решението на Административния съд.
С тези мотиви Русенският административен съд решава, че наложената финансова санкция на общината от 1,9 млн. лева подлежи на отмяна като незаконосъобразна.
Управляващият орган на програмата обжалва това решение пред ВАС, който го отменя и потвърждава глобата
Наред със санкцията общината трябва да плати и разноските от 38 660 лева на регионалното министерство. Решението е окончателно. 
След проверка на обжалваното съдебно решение ВАС го намира за валидно и допустимо, но неправилно. По отношение на първото нарушение за необосновано ограничаване на конкуренцията ВАС посочва, че обемът на строителните дейности има различни количествени измерители. Това може да са километри, квадратни метри, брой елементи на инфраструктурата. Стойността на строителните дейности, макар да е изразител на обема на извършените дейности, не е негов обективен измерител в контекста на преценката за технически и професионални способности, тъй като една и съща по обем дейност може да бъде извършена при различна цена. Стойността е въпрос на постигната договорка между изпълнителя и възложителя, а не е обективен измерител на самата извършена дейност. Стойността на изпълненото от участника идентично или сходно с предмета на поръчката строителство не е информация, която може да установи исканите ресурси и опит, пише в решението на върховните съдии. 
Що се отнася до методиката за оценка, ВАС счита за правилни изводите на управляващия орган, че
кртериите не дават възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта
както и че възложителят не е осигурил на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател. Има и неясноти при самите изисквания, като например не става ясно, ако отделните участници оферират различни „най-качествени“ елементи, материали, оборудване или други продукти, как ще бъде извършена съпоставката и на кое възложителят ще даде предимство. Наред с това от дадените от възложителя пояснения относно отделните характеристики се поставя въпроса дали е по-добре да се оцени с повече точки предложение което „напълно отговаря на техническата спецификация“ или такова, в което липсват изискваните от него предложения за технически параметри, естетически характеристики и достъпност, мотивират се в решението си магистратите.
Така на общината е наложена санкция от близо 2 млн. лева заради нарушения на Закона за обществените поръчки, както и адвокатския хонорар от 38 660.
Както „Утро“ писа,
това е втората глоба за общината заради незаконосъобразна методика
за оценка на офертите и несъответствие с критериите за подбор на изпълнител в обществена поръчка, като първата беше за 382 669 лева за ремонта на кейовата стена. 
Много скоро ще изляза с информация за всички корекции. Подготвя се обобщен доклад за наложените корекции и за причините, каза кметът Пенчо Милков.