През последните дни сме свидетели как много европейски държави затвориха границите си, като мярка срещу разпространението на COVID-19. Правителствата на засегнатите държави, включително и България въведоха множество забрани на мероприятия на открито и закрито, които предполагат събиране на хора, или пълна карантина в цялата държава. Включително и в България бе обявено извънредно положение. Ситуацията в страната ни изправи бизнеса и хората пред сериозни икономически предизвикателства, които все още са неопределени като срок. Нормално е да има притеснения по отношение спазването на срокове и поетите задължения, а търговците ще понесат тежестта на постоянните разходи за извършване на дейността си, принудително преустановена с акт на властта.

Законодателят е предвидил адекватни действия за защита на гражданите и бизнеса, освен регламентираните изрично в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (13 март 2020г.), така и в Търговския закон.

Непреодолима сила или позната също като форсмажор

Търговският закон (чл.306 от ТЗ) определя непреодолимата сила като непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер. Такива събития от извънреден характер са възникналите след сключване на договор и не зависещи от волята на страните : пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

Пандемията от COVID-19 може да се квалифицира като форсмажорно обстоятелство, доколкото не можеше да бъде нито предвидено, нито предотвратено мащабното й разпространение и последиците, които предизвика.

Какво е необходимо да знаем, за да искаме временни отсрочки? Позоваването на непреодолима сила не настъпва автоматично по силата на закона. Задължително е в подходящ срок писмено и в законова форма да бъде уведомена другата страна по договора, като се изложат фактите, предполагаемият период на действие и възможните последици за изпълнението му. Пропускайки това действие, дължите обезщетение за настъпилите от това вреди.

Друго важно условие, за да можете да се позовете на форсмажор е, извънредните обстоятелства да са възникнали след сключване на договора, както и в него да е уговорено изрично, че е приложимо българското право. Задължително условие е, дасте били изправна страна по същия. Ако сте забавили изпълнението си , то вие сте недобросъвестен и не може да се позовете на форсмажор. Няма да можете да се ползвате от форсмажор, и ако сте сключили договора си след като заразата с COVID-19 вече е била разпространена.

Последиците са – временно се спиране изпълнението на договора, но само докато траят извънредните обстоятелства. Това неизпълнение няма да ви повлече заплащане на неустойки или други обезщетения, но поетите задължения следва да се изпълнят, след отпадане на причините.

Това има и негативен елемент – ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че другата страна вече няма интерес от изпълнението, то тя има право да прекрати договора. Това право има и страната , позовала се на непреодолима сила.

Улеснено доказване на възникналата непреодолима сила може да се извърши със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата. Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство от международните арбитражни институции.

Стопанска непоносимост

Продължителността на извънредната ситуация, създадена от пандемията COVID-19, може да причини такива икономически проблеми, които засягайки приходите от търговска дейност биха довели до свръхголеми разходи.

В българското право отново в Търговския закон намираме уредба (чл.307 от ТЗ). Това е въможност за прекратяване или изменение на договор по съдебен ред по искане на една от страните, поради настъпили обстоятелства, които те не са могли и не са били длъжни да предвидят към момента на сключването му. Например- заради забраната на търговските обекти да работят, търговецът се затруднява да заплаща наема и той може да поиска да бъдат променени условията или да бъде прекратен.

При форсмажорните обстоятелства изпълнението на договора е невъзможно за определен период. При стопанската непоносимост изпълнението на договора е възможно, но е икономически неизгодно.

Пандемията COVID-19 не може да обоснове приложението на стопанска непоносимост, но може да бъде причина за възникване на бъдещи неблагоприятни икономически условия.

Безсъмнено можем да заключим, че световната епидемия от COVID-19 представлява непреодолима сила – форсмажорно обстоятелство, но за всеки конкретен търговски договор следва да се прецени доколко е законосъобразно и целесъобразно да се прилага.

Анализ на адвокат Петя Белелиева за Агенция БГНЕС. Статията не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект и не претендира за изчерпателност по темата.