Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви редица мерки, за да гарантира, че банките, които се намират под неин пряк контрол, ще могат да продължат да изпълняват ролята си при финансирането на реалната икономика в условията на разпространение на COVID-19.

„Коронавирусът предизвика значителен шок за нашите икономики. Банките трябва да са в състояние да продължат да финансират домакинства и предприятия, които изпитват временни затруднения”, зави Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ.
Договорените надзорни мерки имат за цел подпомагане на банките при обслужването на икономиката и справяне с оперативните предизвикателства, включително оказването на натиск върху техния персонал.
Капиталите и ликвидните буфери (неочаквани ликвидни нужди – бел. прев.) са създадени с цел да позволят на банките да издържат на стресови ситуации като настоящата. Европейският банков сектор е изградил значително количество от тези буфери. ЕЦБ ще позволи на банките да оперират временно под нивото на капитала, определен от насоките по Стълб ІІ (P2G), буфера за запазване на капитала (CCB) и коефициентът на покритие на ликвидността (LCR). ЕЦБ счита, че тези временни мерки ще бъдат засилени чрез подходящо облекчаване на антицикличния капиталов буфер (CCyB) от националните макропруденциални органи (наблюдаващи финансовата система и откриващи рискове и слабости –бел. ред.).
Банките също така ще могат да използват частично инструменти на капитала, които не са квалифицирани като капитал от типа Common Equity Tier 1 (CET1). Това води до мярка, която първоначално беше планирана да влезе в сила през януари 2021 г., като част от последната ревизия на Директивата за капиталовите изисквания (CRD V).
Горепосочените мерки осигуряват значително облекчение на капитала за банките в подкрепа на икономиката. Очаква се банките да използват положителните ефекти, произлизащи от тези мерки, за да подкрепят икономиката и да не увеличават разпределението на дивиденти или променливото (непостоянното) възнаграждение.
Освен това ЕЦБ обсъжда с банките индивидуални мерки, като коригиране на графици, процеси и срокове. Например, ЕЦБ ще помисли за разсрочване на проверките на място и удължаване на сроковете за въвеждане на мерки за оздравяване, произтичащи от скорошни проверки на място и вътрешни модели на разследвания, като същевременно гарантира общата пруденциална стабилност на контролираните банки. В този контекст Ръководството на ЕЦБ към банките за необслужвани заеми също предоставя на надзорните органи достатъчно гъвкавост, за да се приспособят към специфичните за банката обстоятелства. Ще се вземе предвид и удължаването на крайните срокове за някои некритични надзорни мерки и искания за данни. В светлината на оперативния натиск върху банките, ЕЦБ подкрепя решението на Европейския банков орган за отлагане на стрес-теста за целия ЕС за 2020 г. на Европейския банков регулатор (ЕВА) и ще бъде разширено до отлагане за всички банки, подлежащи на стрес-тест през 2020 г.
Банките трябва да продължат да прилагат стабилни осигурителни стандарти и да провеждат адекватни политики.
Тези действия следват писмо, изпратено на 3 март 2020 г. до всички значими банки, за да им напомни за критичната необходимост да разгледат и включат риска от пандемия в своите стратегии за действие в извънредни ситуации. Банките са помолени да преразгледат плановете си за продължаване на бизнеса и да обмислят какви действия могат да бъдат предприети за повишаване на готовността за минимизиране на потенциалните неблагоприятни ефекти от разпространението на коронавируса. Банковият надзор на ЕЦБ ще работи с банките, за да гарантира непрекъснатостта на техните критични функции. Надзорният съвет на ЕЦБ следи развитието; тези мерки ще бъдат преразгледани при необходимост.