1236 декара са залесени в Русенско през миналата година, показват данните на Северноцентралното държавно предприятие. 818 дка нови гори са на територията на Държавно ловно стопанство „Дунав“, а 41 дка - в района на Държавно горско стопанство Бяла. Почти половината от новосъздадените горски масиви в Северен централен район са на територията на Русенска област. Повечето от тях са залесени през есенния сезон. Терените са съобразени с наличните площи за залесяване в края на 2018 г. - всички тополови сечища, площи, освободени след санитарни и принудителни сечи без естествено възобновяване, редини и ново залесяване.
През 2019 година в горските разсадници са произведени 315 хил. бр. семенни фиданки, в т.ч. 291 хил. от широколистни видове - благун, дъб, сребролистна липа, бяла акация, обикновен бук, конски кестен, орех, явор и ясен, както и 68 хиляди иглолистни семенни фиданки от черен бор. Засадени са и вегетативни фиданки от евроамерикански тополи и бяла върба.