Четиринайсетте язовира на територията на Русенска област са в добро експлоатационно състояние, като при последната проверка не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения в обхвата на хидротехническите обекти. Това съобщи за „Утро“ областният управител Галин Григоров. Той посочи, че в случай на авария на язовирната стена и на съоръженията към нея като потенциално опасни могат да се приемат четири язовира. Това са „Баниска“, „Бистринци“, „Николово“ и „Каран Върбовка“, но към момента не се наблюдава опасност за конструктивната сигурност.
От четиринайсетте язовира в Русенска област 11 са общинска собственост, два - „Баниска“ и „Бойка“, се притежават от „Напоителни системи“, а един - „Каран Върбовка“, е предоставен за частно ползване, като той е напълно изпразнен. Напълно изпразнен е и язовир „Образцов чифлик“, който е собственост на община Русе. След проведена обществена поръчка и сключен договор за възстановяване на първоначалните параметри на язовира в момента тече процедура по съгласуване с компетентните институции за издаване на разрешение за строеж. 
От извършените проверки през изминалата година стана ясно, че по-голямата част от направените предписания са изпълнени. Язовирите, собственост на общините, са в добро техническо състояние, като за язовир „Борово“ предстои смяна на изпускателя. Важно е да се отбележи, че този водоем не застрашава населени места и обработваеми земи, каза още областният управител. 
А първата проверка за тази година е планирана да започне в края на март. „В областната администрация всекидневно се получава информация за моментния обем на язовирите и техния максимален обем. Поддържам постоянен контакт с всички страни, които имат отношение към управлението на този тип водоеми, и при необходимост и при повишаване риска от преливане на който и да е от тях, областна администрация е в готовност да реагира незабавно“, подчерта още Григоров. 
Той отбеляза също, че язовирите в Русенска област не са водоизточници за питейна и битова вода за обслужваната от „ВиК“-Русе територия. Захранването с питейна и битова вода в региона става посредством кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, допълни Григоров.