Всекидневно заснемане на извършваните строителни дейности на обектите на общината и изготвяне на албум на всеки проект. Това е едно от нововъведенията, наложено от кмета Пенчо Милков, а целта е по-добър контрол върху строителството, става ясно от първата среща на кмета с русенския строителен бранш преди дни. На нея той е обяснил, че ако обектът се възлага от общината, целият контрол се извършва от определена дирекция на местната администрация. Но ако поръчката е с европейско финансиране, има екип по управление на проекта и всички документи се подписват от неговия ръководител. В този случай общината не може да приложи необходимия контрол на строителните дейности. Милков категорично е заявил, че в новите договори ще изисква ясно да се разпише, че ръководителят извършва освен строителния надзор, и инвеститорски контрол за община Русе. 
Обществените поръчки са друга обсъждана тема, по която кметът е подчертал, че целта му е да се завършат започнатите проекти, а не да се воюва с избраните изпълнители. Всички договори с гаранция за изпълнение са извадени и ще бъдат разгледани, а ако се констатират несъответствия, строителите ще трябва да ги отстранят, е заявил кметът. 
Строителите са споделили проблемите си, свързани с тръжните процедури. По думите им те трябва да бъдат разписани така, че от една страна всички фирми да могат да участват в тях и в същото време да защитават интересите на строителите от региона. Друг важен момент според фирмите при обществените поръчки е критерият за най-ниска цена, като в същото време се изисква качество. В тази връзка е предложено в проектите като предварително условие да се включи съгласуване на материалите.
Обсъден е и проблемът с кадрите в строителството, като кметът е предложил фирмите да отпускат стипендии на ученици и студенти с договори за обучение, които после да започнат да работят при тях.