Неподходящи са подадените оферти от двете фирми, които са кандидати да изграждат модерната триетажна спортна зала в русенкото училище „Васил Левски“. Това е становището на специалната комисия, която беше ангажирана да отвори и разгледа предложенията, а след това да огледа документите и да извърши оценка. Констатацията на комисията стана причина кметът Пенчо Милков да прекрати процедурата, която беше на финалната права. 
Това е пореден несполучлив опит с тази поръчка, след като предходната беше спряна заради открити пропуски в условията. Последва нов търг, към който проявиха интерес русенската фирма „Адис Калинов“ и софийската „Ес Джей Строй“, но и той удари на камък. Двете оферти не отговарят на изискванията за изпълнение на поръчката, като комисията е открила несъответствия, непълноти и липси в представените предложения. 
„Ес Джей Строй“ има пропуски, свързани с наличието на персонал с определена професионална компетентност. За експерта по безопасни и здравословни условия на труд /ЗБУТ/ не е изпълнено указанието на комисията да се представи информация за опита му в поне един обект по време на строежи като лице, което притежава сертификат за завършен курс за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците. От представените документи не става ясно какви са били задълженията на експерта и дали отговаря на изискванията в поръчката. Тъй като фирмата не отговаря на поставеното изискване за опит на въпросния експерт, от комисията предлагат „Ес Джей Строй“ да бъде отстранена. 
За другия кандидат „Адис Калинов“ е установено, че в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) няма информация да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на група и категория строежи, каквото е било изискването на общината. Не е посочил също вида и обхвата на сертификата, който доказва, че икономическият оператор отговаря на стандартите за качество, включително тези за достъпност на хора с увреждания. От комисията са открили и други пропуски, свързани с наличието на персонал с определена професионална компетентност. За техническия ръководител и за отговорника по контрол на качеството в ЕЕДОП няма информация за опит. Впоследствие липсващата информация е предоставена, след като от комисията са я изискали. За експерта по ЗБУТ, както и за притежаваното удостоверение за завършен курс, обаче такава липсва. Затова и фирма „Адис Калинов“ също е предложена за отстраняване. 
Очакванията бяха строежът на модерната спортна зала с басейн в най-многолюдното русенско училище да започне през пролетта, но по всичко личи, че дейностите ще се забавят. Тя ще струва 3 милиона лева, като в бюджета за тази година е осигурено частично финансиране от 295 000 лева. Останалите средства ще се осигуряват поетапно с приемането на капиталовия бюджет за съответната календарна година. 
Идеята е спортната зала да се използва преди всичко за часовете по физкултура на учениците от „Васил Левски“, но заедно с това да се предоставя и на спортни клубове. Когато залата бъде готова, най-сетне децата от най-големия квартал на града - „Дружба“ 1, 2 и 3, където живеят 58 600 души, ще има къде да спортуват.