Поръчката за доставката на 15 тролея и 20 електрически автобуса, която стигна до Комисията за защита на конкуренцията, в крайна сметка бе прекратена, а решението на изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе“ за откриването й е отменено като незаконосъобразно. Решението на КЗК е във връзка с постъпилата жалба от предприятие „Българска автомобилна индустрия“, което е един от сериозните доставчици на превозни средства, но не подаде документи за участие в процедурата заради ограничителни условия. Същевременно комисията възлага на общинското транспортно дружество да заплати направените от жалбоподателя разноски в размер на 14 100 лева.

От решението на компетентния орган става ясно, че са намерени пропуски и нарушения в документацията и условията на обществената поръчка, заради които „Българска автомобилна индустрия“ настоява комисията да отмени решението за поръчката като неправилно и незаконосъобразно. 
Едно от възраженията в жалбата е срещу ограничителни условия в техническата спецификация и по-точно в заданието за дължината на електробусите, която трябва да е 10 метра. Твърди се, че по този начин не се осигурява равен достъп на участниците до процедурата и се създават необосновани пречки пред възлагането й в условията на конкуренция. Към жалбата беше представена и таблица със сравнение на спецификациите на 13 модела електробуси, според която само едно превозно средство отговаря на поставените параметри. 
При проучването си КЗК също е установила, че на съвкупността от изисквания в техническата спецификация за електробусите отговаря само един проиводител. Прави впечатление, че комбинацията от две изисквания - за дължина на превозното средство от 10 м +/-1 метър и за монтиран на покрива на електробуса пантограф /токовземател/, елиминират превозните средства на почти всички включени в справката производители, посочват от комисията. Те допълват също, че техническите изисквания към съответните продукти трябва да бъдат конкретизирани до степен, която позволява участието на повече от един участник, иначе има дискриминация и нарушаване на основните принципи при провеждане на обществени поръчки. В тази връзка антимонополната комисия счита за основателно твърдението на жалбоподателя за незаконосъобразност на заложените технически изисквания в документацията за участие относно електробусите. 
Основателни са и доводите на фирмата жалбоподател, че проектът на договор за доставка на електробусите не съответства на одобрения от финансовия министър стандартизиран образец на проект за доставка на автомобили. От КЗК са направили анализ, като са открили съществени разлики, което е нарушение на Закона за обществените поръчки. 
Също така жалбоподателят отбелязва, че общинското дружество е посочило отменени регулаторни актове като такива, съдържащи международни технически стандарти и стандарти за безопасност. При справка в нормативната база на ЕС се установява, че повечето от посочените регулаторни актове, на чиито изисквания следва да отговарят електроавтобусите, са отменени. И при проверката на КЗК също е установено, че посочените нормативни актове са отменени в различни периоди преди откриването на поръчката, като има посочена и несъществуваща директива в нормативната база на ЕС. 
Другите две от общо пет възражения на жалбоподателя - за енергийната ефективност на електробусите и за изискването за бързо зареждане на батериите на електробусите чрез пантограф на покрива, според КЗК са неоснователни.  
Общинското транспортно дружество ще обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд. Според становището на транспортното дружество, в проекта на оперативна програма „Околна среда“ е заложена такава дължина на превозните средства, като те са длъжни да я спазят, тъй като има риск да бъдат наложени санкции и да трябва да се върне цялата сума. А както е известно, за покупката на новите превозни средства са предвидени 43 548 000 лева, от тях за електробусите ще бъдат похарчени 26,4 млн. лв., а за тролеите - 17,1 млн. лв.
На практика обаче решение на антимонополната комисия и обжалването му означава, че процедурата за избор на доставчик на превозните средства е върната в начален етап и ще се забави във времето поне с няколко месеца.