Русе отново слиза надолу в класацията по икономическо и социално развитие „Регионални профили“, изготвяна всяка година от Института по пазарна икономика (ИПИ). Областта запазва оценките среден 3 по петобалната система и в двете сфери. В сравнение с миналогодишното изследване обаче изоставаме от повече региони, получили по-високи оценки. По отношение на икономическото развитие пред нас се нареждат София, Габрово и Стара Загора (с оценки 5), Благоевград, Варна, Добрич и София област (4). По социалното развитие изоставаме от София, Габрово, Велико Търново, Пловдив, Смолян и Шумен (5), Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Сливен и Стара Загора (4).
ИПИ изготвя класацията си по 10 критерия - Доходи и стандарт на живот, Пазар на труда, Инвестиции и икономика, Инфраструктура, Местни данъци, Администрация, Демография, Образование, Здравеопазване, Ред и сигурност, Околна среда и Култура. Според икономистите, преобладаващата част от индикаторите имат сходни със средните за страната стойности. Най-висока оценка 5 получаваме за добрата си инфраструктурна свързаност, но се подчертава лошото качество на пътищата. Най-ниско е оценено здравеопазването - незадоволително 2, най-вече заради недостига както на общопрактикуващи лекари, така и на специалисти.
В някои сектори оценките на анализаторите изглеждат доста спорни, може би защото се базират само на официалните и окончателни статистически данни, касаещи 2017-2018 година. Числата за заплати и БВП на човек например се базират на информация от 2017 г. А по отношение на околната среда се сравняват данните за нивата на въглероден диоксид и количествата битови отпадъци, без да се коментират нивата на праховите частици и други замърсители, които са толкова коментирани в последната година.
Доходи и стандарт на живот - 3
БВП на човек от населението през 2017 г. възлиза на 11 152 лв./човек, като през последните години растежът леко изостава от средния за страната. Средногодишната брутна заплата през 2017 г. възлиза на 10 243 лв., което е 82% от средната на национално ниво, а средногодишният доход на лице от домакинството достига 5416 лв., или 97% от средния за страната.
През 2017 г. относителният дял на живеещите в материални лишения е 20,8% - почти равен със средния за страната. В същото време населението, живеещо с доходи под линията на бедността за същата година, е едва 14,1% при средна стойност за страната 22,0%, като единствено в София и Перник този дял е по-нисък.
Пазар на труда - 4
През 2018 г. безработицата намалява до 5,2%, което е най-ниското ниво, регистрирано до този момент. Коефициентите на заетост (67,7%) и икономическа активност (71,4%) също са на рекордно високи нива и са част от общата положителна тенденция за областта.
Образователната структура на работната сила в областта е по-благоприятна от средната за страната. Това се потвърждава от относителния дял на висшистите - 29,1% в областта при 28,2% за страната, както и с ограничения дял на лицата с основно и по-ниско образование - 12,9% в областта при 17,4% за страната. 
Инвестиции и икономика - 3
В края на 2017 г. общият обем на чуждестранните капитали с натрупване възлиза на 374 млн. евро. Въпреки това Русе не е сред най-атрактивните области за чуждестранните инвеститори, като размерът на ПЧИ възлиза на 1685 евро/човек от населението в областта - около два пъти под стойността за България като цяло. Произведената продукция на човек от населението се увеличава от 74 на 94% от средната за страната, достигайки 22 378 лв./човек и превръщайки Русе в шестия по концентрация на промишлено производство център в България.
Въпреки доброто състояние на пазара на труда инвестициите на предприятията в ДМА през 2017 г. се намират на най-ниското си ниво от 2011 г. насам. Областта изостава още в усвояването на европейски средства, като към средата на 2019 г. натрупаният им размер се равнява на 1399 лв./ човек от населението при средно 1803 лв./човек за страната.
Инфраструктура - 5
Отличната оценка на област Русе по отношение на инфраструктурното развитие се дължи както на високата гъстота на пътната и железопътната мрежа, така и на високия относителен дял на първокласните пътища - 21,5% спрямо 18,4% за страната. Недостатък остава липсата на магистрален път, както и проблемите с пътната настилка - едва 21,8% от нея са в добро състояние, което е два пъти под средния дял за страната. Относителният дял на домакинствата с достъп до интернет достига 71,9% през 2018 г., което е близо до средните стойности за страната.
Местни данъци - 4
Средното ниво на данъчната тежест в Русе е сравнително ниско. Единственият данък, чиято усреднена ставка е по-висока от средната за страната, е патентният за търговия на дребно. Данъкът за възмездно придобиване на имущество за сметка на това е средно 2,28% в областта при 2,52% за всички общини в страната.
Друга характерна черта на местните данъци е тяхната относителна устойчивост във времето. Последното по-значимо нарастване на данъчната тежест е от 2017 г., когато община Русе увеличава годишния данък върху недвижимите имоти на юридическите лица от 1,20 на 2,00 промила.
Администрация - 3
Самооценката на общините от област Русе за обхвата и качеството на предоставяните от тях електронни услуги (3,59 точки от възможни 5,00) е чувствително по-висока от средните за страната 2,95 точки. Известно изоставане се наблюдава при готовността за обслужване на гражданите и бизнеса на едно гише, както и при Рейтинга на активната прозрачност на органите на местно самоуправление на ПДИ. Последната е с 5% по-ниска от средните за страната 70,7%, като най-прозрачните общини са Две могили (73%) и Русе (70%), а най-ниско е оценена Бяла (37%).
Русе е една от областите, в които покритието на кадастъра е сравнително слабо - към 2018 г. в обхвата му влиза едва 44,4% от територията при средно 72,4% за страната.
Демография - 4
Добрата оценка на област Русе по отношение на демографското развитие е следствие най-вече от високата степен на урбанизация на населението в областта - 78,0% при средно 73,6% за страната, както и заради сравнително високата гъстота на населението в урбанизираните територии.
В същото време протичащите тенденции са негативни по подобие на ситуацията в по-голямата част от областите в Северна България.
В периода 2001-2018 г. населението на област Русе намалява с 18% при среден спад за страната от 11%, като този процес е съпътстван и с влошаване на възрастовата структура на населението. През 2018 г. в областта се регистрира най-неблагоприятният коефициент на естествен прираст до този момент (-9,7 на хиляда), както и най-неблагоприятният коефициент на механичен прираст от 2010 г. насам (-2,9 промила).
Образование - 3
Образователната система изпитва нарастващи трудности да обхване и задържи подлежащото на образование население. Нетният коефициент на записване в V-VIII клас за учебната 2018/2019 г. възлиза на 84,9% при средно 87,4% за страната, а относителният дял на отпадналите от основно и средно образование достига рекордните за областта 4,19%, което е и четвърта най-висока стойност в България.
В същото време качеството на образованието е сравнително добро, като през 2019 г. относителният дял на неуспешно положилите държавния изпит по БЕЛ зрелостници от областта за пореден път е сред най-ниските в страната.
Средният успех за областта („добър“ 4,13) от своя страна е сред най-високите шест, отчетени в България.
В периода 2012-2018 г. броят на студентите в областта намалява от 10,3 на 6,4 хил. души (с 38%), като сред областите с традиции във висшето образование по-голям относителен спад за периода се наблюдава единствено в Бургас (39%) и Велико Търново (41%).
Здравеопазване - 2
Русе е една от четирите области заедно с Кърджали, Разград и Търговище, в които на един общопрактикуващ лекар се падат над 2000 души жители. Недостиг се наблюдава и при лекарите специалисти, както и при болничните легла - през 2018 г. в областта има 4,53 легла на 1000 души в МБАЛ при 5,34 легла на 1000 души средно за страната. В същото време броят на преминалите през болници пациенти на 1000 души е традиционно по-нисък, макар и сравним със средното за страната. 
Както относителният дял на здравноосигурените лица (87%), така и коефициентът на детска смъртност (5,9 на хиляда) са на нива, аналогични със средните. 
Ред и сигурност - 4
Русе отчита едни от най-добрите резултати в страната по отношение на ефективността на органите на съдебната система, действащи на територията на областта. Въпреки че натовареността на наказателните съдии в Окръжния съд е по-висока от средната за страната, относителният дял на делата, приключили в 3-месечен срок, достига 95,1% при средно 90,2% за страната. През 2018 г. относителният дял на висящите дела се повишава за втора поредна година, достигайки 5,8%, но остава чувствително под средните за страната 8,7%.
Съотношението между броя на регистрираните престъпления и местното население - 11 престъпления на 1000 души, също остава по-нисък от средния показател за страната. В същото време разкриваемостта в областта - 46,9%, изостава леко от средните за страната 48,9%.
Околна среда - 3
През 2017 г. относителният дял на населението, живеещо в населени места с достъп до обществената канализация, достига 68,4% при средно ниво за страната от 76,0%. В същото време свързаността на обслужваното население с пречиствателните станции за отпадъчни води е по-висока от средната за страната. Годишните емисии на въглероден диоксид в атмосферата възлизат на 189,9 т/кв.км, което е близо два пъти по-ниско от средното ниво на емисии в страната.
От 2013 г. насам генерираните битови отпадъци на човек от населението са по-високи от средните за страната, като през 2017 г. те достигат 499 кг/човек при 435 кг/човек средно за страната.
Култура - 4
Област Русе се характеризира с висока интензивност на културния живот. Само три области в страната - столицата, Търговище и Видин - отчитат по-голям среден брой посещения на театър от този в Русе. Посещаемостта на библиотеките също е по-висока от тази в повечето области, а тази на кината е сравнима със средните нива за страната.
Единственият индикатор, по който областта видимо изостава, е средният брой на посещенията в местните музеи - 391 посещения средно на 1000 души, или едва 54% от отчетените на национално ниво.