Първото заседание на новата временна комисия, която ще проучва цялата информация за замърсяването на въздуха, ще бъде в петък от 17:30 часа в зала „Свети Георги“. То ще е открито за гражданите и организациите, които искат да дадат мнения и препоръки, ще се излъчва и по общинското радио. 
Както е известно, целта на комисията е да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването -  да се установят основните групи замърсители, причините, довели до възникването на проблема, кои са компетентните органи за решаването му и да се набележат начините за това. Тя ще има за задача да проучи също така има ли незаконни сметища, терени, площадки, на които се съхраняват внесени от други страни отпадъци. Ако се установят, ще бъдат сигнализирани компетентните органи за назначаване на експертиза. 
Цялата информация ще се предостави на гражданите и ще се изготви обща позиция на русенската общественост по въпроса. В тази връзка временната комисия, която е с председател Дауд Ибрям, а нейни членове са осем общински съветници от всички политически групи, ще бъде подпомогната от експерти на общинска администрация. При необходимост ще бъдат потърсени и консултанти като външни специалисти. Ще се призоват и изслушат експерти от контролните органи. Ще бъдат поканени също представители на промишлените предприятия, на неправителствените организации и държавните органи, които имат отношение по опазване чистотата на въздуха.
Временната комисия ще извършва дейността си за срок от една година, като има възможност той да се удължи, а на всеки три месеца ще се изготвя междинен доклад. Комисията ще внесе в общински съвет отчет за дейността си с направените констатации и заключения за възможните варианти за решаване на проблема. Ще има и предложение за обща позиция по проблема, която да се приеме от общинския съвет.